هفته دوم دی87 - نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
 
 
 
»» جلوه های خدمتگزاری

جلوه های خدمتگزاری

خدمتگزاری با عناوین و تعبیرات گوناگون در منابع دینی , مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است که هر کدام به گونه ای مساله خدمت به مردم را درابعاد مختلف , مطرح می سازد, که در مجموع , همه , جلوه های یک حقیقتند. دراین باره , به ذکر چند عنوان اشاره می کنیم و یادآور می شویم که : ذکراین عناوین , جدای از یکدیگر, به معنای استقلال و عدم تداخل آنها نخواهد بود.

الف . سودمندی و نفع رسانی

در بسیاری از روایات , خدمت به خلق و سودرسانی به آنان , عامل ارزشمندی انسان , به شمار آمده است . پیامبراکرم[ ص] , در پاسخ این سوال که محبوبترین افراد, پیش خداوند چه کسانی هستند؟ فرمود:

انفع الناس للناس 1 .

یا در وصف مومن می فرماید:

مثل المومن مثل النخله مااخذت منها من شی نفعک 2 .

شخص باایمان , همانند درخت خرمااست که هر چه از آن برگیزی سودمند و مورد,استفاده است .

از آنجا که انسان باایمان , براساس حق و حقیقت زندگی می کند, نمی تواند جز نفع رسانی , روش دیگری را پیش گیرد. نفع رسانی جزء مقومات ایمان او به شمار می آیدازاین روی , قرآن مجید[ حق] و طرفدارانش را,از آن نظر که نافع و سودمندند برای دیگران , جاوید و ماندگار خوانده است :

... واما ماینفع الناس فیمکث فی الارض 3 ...

بنابراین , سراپای زندگی انسان معتقد به خدا و روز واپسین رااین ویژگی تشکیل می دهد که در هر موقعیتی قرار بگیردو به هر درجه ای که رسد برای مردم و در خدمت آنان است .امام صادق[ ع] در ذیل آیه شریفه [وجعلنی مبارکااینما کنت] 4 فرمود :[ ای نفاعا] 5 . !

بدینسان می یابیم که مومن ,انسانی است مبارک , پرخیر و پرسود برای دیگران و لازمه خصلت , خدمتگزاری وی نسبت به همنوعان است .

ب : برآوردن نیازها

گرهگشایی , حل مشکل دیگران و برطرف نمودن نیازهای مادی و معنوی مردم , جلوه های دیگری از خدمتگزاری هستند که مورد سفارش اسلام می باشند. برخورداری ازاین ویژگی , توفیقی است که خداوند نصیب بندگان نیکش می سازد. در حقیقت , نیازمندی که به انسان روی می آورد, رحمت و هدیه ای الهی است که بایداز آن استقبال گردد.امام حسین[ ع] می فرماید:

ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملواالنعم 6 .

نیازهای مردم (که شما برای حل آنان اقدام می کنید)از جمله نعمتهای خداونداست برای شما.از مراجعه مردم به خودتان اظهار ملالت و دلتنگی نکنید.

انسان اگر بتواند حاجت و نیاز کسی را بر طرف کند, ولی در آن کوتاهی بورزد, گویا نعمتی را ناسپاسی کرده واز فیض و رحمت خداوند روی برتابیده و در نتیجه به خود, ظلم و ستمی را روا داشته داست . امام کاظم(ع) می فرماید:

من اتاه اخوه المومن فی حاجه فانما هی رحمه من الله ساقهاالیه , فان فعل ذلک فقد وصله بولایتنا و هی موصوله بولایه الله عزوجل وان رده فقد ظلم نفسه واساءالیها 15 .

آن که برادر دینیش نیازی پیش او می برد, آن نیاز رحمتی است الهی که خداوند به سوی او فرستاده است .اگر آن نیاز را برآورد, به ولایت ما رسیده و ولایت ما نیز به ولایت خداوند پیوسته است واگر آن نیاز را رد به خود ستم کرده و بدی رسانده است .

روشن است که : [ قضاء حوائج الناس] و برآوردن نیازهای مردم هرگونه اقدام مثبت و خیرخواهانه در مسائل مادی و معنوی را شامل می شود بنابراین , همانگونه که چراغی را فرا راه مردم برافروختن , نابینایی را دست گیری کردن یتیمی را سرپرستی و نوازش نمودن خدمت و برآوردن نیاز به شمار می آید, همچنین گمراهی را هدایت کردن , جاهلی راارشاد نمود و منحرفی را به راه آوردن نیز,از مصادیق بارز خدمتگزاری است . دراین باره نمونه های فراوانی در کتب احادیث به چشم می خورد, تا آنجا که برای این عنوان , باب مستقلی گشوده است . 7

ج . یاری به دیگران

از جلوه های خدمتگزاری , یاری به دیگران است . یاری در مسائل و مشکلات زندگی , بویژه در بعد مالی واقتصادی , که از آن در فرهنگ اسلامی , تعبیر به[ مواسات] شده است .

در معنای واژه مواسات گفته اند:

[مواسات (با همزه ) با برادران دینی , عبارت است از یاری رساندن به آنان , با مال و جان و مانند آن , در چیزهایی که به آن نیازمندند و مواسات (با واو) هم در لغت به همین معنی به کار رفته است] 8 .

دراهمیت این عملسخن فراوان است . پیامبر اکرم(ص) کمک رسانی به برادران دینی را (مواساه الاخ فی الله )از بهترین و سرآمدترین کارها (سیدالاعمال ) شمرده است 9 . در سیره و روش آن حضرت برتری و فضیلت از آن کسانی بود که دارای این صفت باشند.

... اعظمهم عنده منزله احسنهم مواساه و موازره 10.

اگر جامعه اسلامی را مانند پیکر واحدی بدانیم ,اعضای این پیکر ارتباطی حیاتی و سرنوشت ساز, با یکدیگر دارنداختلال و کم کاری در یک عضو, عامل به هم خوردن تعادل بدن خواهد شد. دراین هنگام , بقیه اعضا باید به کمک آن عضو بشتابند و به او یاری دهند تا نظم و تعادل به بدن برگردد و حیات و زندگی ممکن شود.این حقیقت , در سطح جامعه اسلامی نیز باید پیاده شود.اگر نیازمندی به عللی نتوانند خود را همپای دیگران قرار دهد, شایسته است دیگران به او یاری دهند تا عدالت و تعادل اجتماعی در جامعه محقق گردد.امام صادق[ ع] ایجاد مواسات را به عنوان حق افراد جامعه اسلامی بر یکدیگر بیان فرموده است :

یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل والتعاون والتعاطف و

المواساه لاهل الحاجه و تعاطف بعضهم علی بعض 11 .

مسلمانان موظفند در راه پیوستگی و کمک نسبت به نیازمندان کوشا و جدی باشند,از عواطف اخلاقی و کمکهای مالی مضایقه نکنند به هنگام گرفتاری و نیاز, یار و یاور هم باشند.

د-بر و احسان

بر, به معنای گستردگی انجام کار نیک است . هرگونه اقدامی که به گونه ای در راستای خدمت مردم و جامعه قرار بگیردامعه و مردم را به سوی خیر و نیکی فرا خواند,از مصادیق[ بر]است .

بر و نیکی و نیکوکاری ,این نیست که انسان وظایف فردی و عبادی خود را به بهترین شیوه انجام دهد واز سرنوشت دیگران بی خبر باشند بلکه آن انسانی نیکوکاراست و در ردیف ابرار, قرار دارد که همپای انجام اعمال عبادی فردی , به وظایف اجتماعی و تعاون و خدمت به دیگران نیز, توجه داشته باشد:

لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب و لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین و فی الرقاب وافام الصلوه و آتی الزکوه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی الباساء والضراء و حین الباس 12 ...

نیکی آن نیست که روی خود, به جانب مشرق و مغرب کنید بلکه نیکوکار کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد و مال خود را, با آن که دوستش دارد, به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و در بند ماندگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد واینان چون عهدی می بندند بدان وفا می کنند و در بینوایی و بیماری و به هنگام جنگ , صابرند.

پرواضح است , کسی می توانداز مال و ثروت بگذرد واز آن در راه خدمت به مردم , بهره گیرد که از پشتوانه ایمانی و عقیدتی استواری برخوردار واز ناخالصیها پیراسته باشد. همراه باایمان وانجام فرایض دینی به خدمات اجتماعی دست یازیده و در زمره نیکان وابراز قرار می گیرد.

ازامام صادق[ ع] نقل شده است :

... من خالص الایمان البر بالاخوان والسعی فی حوائجهم فی العسر

والیسر 13 .

نیکی به برادران دینی و تلاش و جدیت برای رفع مشکلات آنان , در تمام زمینه ها و در هر شرایط برخاسته ازایمان خالص است .

بدینسان می یابیم که[ بر] و نیکوکاری یکی از شاخه های مهم اخلاق اجتماعی انسان است که منشا و ریشه همه خدمات و نیکیها به شمار می رودازاین روی ,امام علی (ع) می فرماید:

جماع الخیر فی اعمال البر 14 .

احسان , نیز هم افق با براست احسان هر خدمتی را که برای مردم انجام گیرد و در برابر آن انتظار پاداشی نباشد, شامل می شود. مرحوم علامه طباطبائی می فرماید:

الاحسان الی الغیر... هوایصال خیراونفع الی غیر لاعلی سبیل المجازاه والماقبله ,ان یقابل الخیر باکثر منه و یقابل الشر باقل منه و یوصل الخیرالی غیر متبرعا به ابتداء 15 .

احسان به دیگران ... نفع و نیکی رساندن به آنان است , بدون انتظار پاداش مقابل .

از مصادیق احسان است : جبران نیکی دیگران , به گونه ای فزونتر و شایسته تر و برخورد با بدی آنان , در مرتبه ای نازلتر و بالاخره , خدمت ابتداءا و بی انتظار پاداش .

احسان یکی ازاصول اساسی ارزشها در جامعه اسلامی است و خداوند در قرآن همگان را به انجام آن فرمان داده است :

ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی 16 ...

پیامبراکرم[ ص] این یه را در بردارنده و جامع تمام ارزشها دانسته است :

جماع التقوی فی قوله :ان الله یامر 17 ...

روشن است که اگر بنیاد جامعه ای بر پایه عدل واحسان و کمک به خویشان استوار گردد و خدمتگزاری در آن پدیدار شود, آن جامعه ,از ارزشهای زیربنایی واساسی برخوردار خواهد بود.ازاین که در آیه فوق[ احسان] پس از[ عدل] ذکر شده است ,استفاده می شود که در مفهوم احسان یک نوع گذشت از حق شخصی و ایثار نهفته است .

به همین جهت علی[ ع] سرآمدترین جزءایمان رااحسان و آخرین مرتبه احسان را ایثار دانسته است :

راس الایمان الاحسان الی الناس 18 .

الایثار غابه الاحسان 19 .

پانوشتها:

1. بحارالانوار, ج 71.319.

2. میزان الحکمه , ج 2.538.

3. سوره رعد آیه 17.

4. سوره مریم , آیه 31.

5. بحارالانوار, ج 71.341.

6. همان مدرک ,.318.

7. همان مدرک ,.313.

8. بحارالانوار, ج 71.از283 تا 342.

9. اصول کافی , ج 2.145, پاورقی .

10. بحارالانوار, ج 71.392.

11. سنن النبی , علامه طباطبائی , .16.

12. اصول کافی , ج 2.175.

13. سوره بقره , آیه 177.

14. بحارالانوار, ج 71.317.

15. فهرست غررالحکم , .33.

16. المیزان , ج 14.332.

17. سوره نحل , آیه 91.

18. تفسیر نمونه , ج 11.372.

19. غررالحکم , ج 4.52.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( شنبه 87/10/14 :: ساعت 6:0 عصر )

»» سوال رییس جمهور از دانش آموزان

سوال رییس جمهور از دانش آموزان

 چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم ؟

رییس جمهور در پیامی با تبریک آغاز سال تحصیلی به همه دانش پژوهان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش آموزان، دانشجویان و ملت بزرگ ایران گفت: مهر ماه حقیقتا ماه مهر است؟ چرا که یک جنبش عظیم و مجاهدت گسترده برای کسب علم و معرفت آغاز می‌شود .

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام دکتر محمود احمدی نژاد به این شرح است: آغاز سال تحصیلی را به همه دانش پژوهان ، دانشگاهیان ، فرهنگیان ، دانش آموزان ، دانشجویان و ملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. ماه مهر برای ملت ما همواره با حال و هوای خاصی همراه است . ماه مهر حقیقتا ماه مهر است؟ چرا که یک جنبش عظیم و مجاهدت گسترده و یک تلاش همگانی برای کسب علم و معرفت آغاز می‌شود و فضای کشور عطرآگین به عطر مجاهدت در راه علم و کسب دانش، معرفت و تربیت نسل‌های پی در پی است.

آغاز سال تحصیلی امسال مواجه شده است با شب‌های قدر و شهادت امیر المومنان (ع) و روزهای ماه مبارک رمضان و همه آنها برای ما الهام بخش است . امیر مومنان (ع) به عنوان انسان کامل و امام مبین، الگوی همه بشریت در همه عصرها و نسل هاست. او باب علم پیامبر بزرگ الهی است؟ یعنی دروازه علم ، دریچه معرفت ، آستانه ورود به دنیای دانش و معرفت و نیکی ها، امام علی (ع) است. در شب‌های قدر که قرآن نازل می‌شود - قرآن پایه علم ، تزکیه، حکمت و پایه تعالی بشر است - سرنوشت انسانها رقم زده می‌شود. تقارن این ایام برای ما بسیار الهام بخش است. ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی است؟ خودسازی معنوی، علمی، شخصیتی و روحانی. آماده شدن برای ? ??ماه تلاش و مجاهدت و ارتقای تعالی روحی و معنوی برای یک زندگی جاوید و ابدی . امسال لیالی قدر و بزرگداشت امام با آغاز سال تحصیلی و جنبش عظیم علمی مقارن شده است و این بسیار راهگشا، الهام بخش و مبارک است.

مجموعه آموزش و پرورش بزرگترین، موثرترین ، مهم‌ترین و عزیزترین مجموعه کشور است. همین امروز جامعه فرهنگیان ما، مومن‌ترین ، انقلابی‌ترین و پاک ترین اقشار جامعه هستند. هیچ کاری با کار جامعه فرهنگی ما قابل مقایسه نیست. بزرگ‌ترین خدمات، بزرگ‌ترین ابتکارات و خلاقیت‌ها ، پیشرفت‌های علمی و معنوی و سیاسی جامعه و دستاوردهای اقتصادی در همه عرصه‌ها مرهون دلسوزی ، فداکاری و تلاش صادقانه و مخلصانه جامعه فرهنگی است. من صمیمانه از همه آنها تشکر می‌کنم و دو سه نکته را عرض می‌کنم و پرسش امسال را طرح خواهم کرد.

دولت با همه توان، خودش را در کنار و در خدمت جامعه فرهنگی می‌داند؟ با مشکلات و مضایقی که هست و همگان اطلاع دارند. دولت با همه توان در تلاش است که بهترین فرصت و فضا را در حد امکان برای خدمتگزاری جامعه فرهنگی فراهم کند. همه تلاش‌ها این است که سرمایه‌گذاری ها و دلسوزی‌های دولت و جامعه فرهنگی متمرکز در مدرسه و در جهت علم آموزی و تربیت نسل‌های مومن و شجاع باشد. من به جامعه فرهنگیان عرض می‌کنم به فضل الهی این تلاش‌ها ثمر خواهد داد و جهش‌ها و تحولات در راه است. امیدوارم و مطمئن هستم که با دستان پرمهر و کلام زیبا و آموزنده و پرورش‌دهنده فرهنگیان و معلمان امسال هم نسل نوجوان و نسل جوان ما یکبار دیگر عدالت، مهرورزی و پیشرفت همه جانبه کشور را خواهد شنید و خواهد آموخت و برای تحقق آن مصمم تر خواهدشد.

خطاب به دانش آموزان عزیز عرض می‌کنم که قدر فرصت و دوران جوانی و نوجوانی را بدانید. امروز شرایط برای شما مهیاست و مسوولیت و ماموریت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی در برابر شماست. باید به سرعت راه کسب علم و معرفت و خودسازی را بپیمایید.

احترام به معلم، دل دادن به کلام معلم ، ارادت به معلم، این مقدمه و لازمه علم آموزی ، معرفت ، رسیدن و بدست آوردن فرصت برای کارهای بزرگ و بزرگ تر است . من مطمئن هستم و امیدوارم که نسل نوجوان و جوان ، قدر خودش ، قدر جامعه فرهنگی کشور و قدر فرصت خودسازی و علم آموزی را خواهد دانست.

و اما به مسوولین آموزش و پرورش هم توصیه‌ای دارم. قدر جامعه فرهنگی را بدانید. قدر خدمت و خدمتگزاری به بهترین‌های کشور و در بهترین عرصه‌ها را بدانید. تلاش‌های خوبی را دارید انجام می‌دهید. همه این تلاش‌ها باید در متن جامعه فرهنگی همراه با جامعه فرهنگی و با کمک جامعه فرهنگی و مشارکت و نظارت آنها بیش از پیش گسترش پیدا کند. همه تلاش‌ها برای خدمت به معلم و کلاس در رابطه معلم و دانش آموز باید متمرکز شود . خوشبختانه جهت‌گیری درست است اما باید همه امکانات و توان‌ها را بسیج کنیم و دولت هم آماده است . ان شاء‌الله و به فضل الهی نخواهیم گذاشت امسال جامعه فرهنگیان ما با بعضی مشکلات مالی و بودجه‌ای و کسری‌ها مواجه شود. از هر کجا که لازم باشد، بتوانیم و قوانین اجازه دهد، این کار را خواهیم کرد تا جامعه فرهنگیان ما با آسودگی خاطر بیشتر - ان شاء‌الله - در خدمت تعالی کشور باشند.

و اما پرسش امسال؟ طی سه سال سه پرسش مطرح شد. پرسش اول درباره عدالت ، پرسش دوم درباره مهرورزی و پرسش سوم درباره پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور و امروز درباره -خدمتگزاری> است. بهتر از من می‌دانید که بهترین انسانها نزد خدا ، نافع‌ترین آنها برای خلق خداست . سوال کردند چه کسی بهترین انسانهاست. فرمودند: -خیر الناس انفعهم للناس> یعنی بهترین مردم کسی است که نافع تر و مفیدتر برای جامعه و مردم باشد. به تعبیر خودمان کسی که خدمتگزار تر باشد؟ یعنی همه زندگی و تمام عمر، توانایی و فرصتش را در اختیار خدمتگزاری به جامعه قرار دهد؟ خدمت علمی، خدمت فرهنگی ، تربیتی، اقتصادی ، فناوری ، سیاسی. خدمتگزاری به جامعه بالاترین جایگاه برای یک انسان نزد خداوند است که البته از مومنان و متقیان بر می‌آید.

سوال این است: -چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم . راههای خدمتگزاری چیست ؟ چگونه باید خدمت کرد؟ چه عواملی دست به دست هم بدهند که روحیه خدمتگزاری درجامعه گسترش پیدا بکند؟ فواید و نتایج خدمتگزاری چیست؟ تاثیر خدمتگزاری روی فرد خدمتگزار چگونه است؟ تاثیرخدمتگزاری روی محیط اجتماعی ، روی منافع و مصالح یک ملت و در بسط فرهنگ مهرورزی و خدمتگزاری چیست؟ وظیفه آموزش و پرورش در این رابطه چیست؟ وظیفه دولت و مسوولین ، وظیفه رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و تبلیغات در گسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست ؟ آیا بدون روحیه خدمتگزاری در بین آحاد مردم، یک کشور و یک ملت می‌تواند به قله‌های سعادت برسد ؟ آیا بدون روحیه خدمتگزاری ، مشکلات جامعه برطرف می شود ؟ آیا بدون روحیه خدمتگزاری فاصله‌ها و تبعیض‌ها و محرومیت‌ها برطرف خواهد شد ؟ سوال این است که چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم ؟ دانش آموزان چه می‌توانند بکنند ، چگونه می‌توانند به کشور، ملت و خانواده شان خدمت کنند ؟ جامعه فرهنگی ما چه می‌تواند بکند و همین طور بقیه اقشار امیدوارم که سال تحصیلی امسال سالی سرشار از نشاط ، پیشرفت و شادمانی برای همه ملت ما به ویژه جامعه فرهنگی و آموزش و پرورش ما باشد و از خدای متعال می‌خواهم که در این شب‌های قدر زیباترین، کامل‌ترین و بهترین سرنوشت را برای جامعه فرهنگی ، ملت ما و همه بشریت رقم بزند و آن هم ان شاء‌الله ظهور مولای هستی، نجات بخش همه بشریت، انسان کامل، مهدی موعود (ع) هست.

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( جمعه 87/10/13 :: ساعت 6:0 عصر )

»» رئیس جمهور : بالاترین افتخار درنظام اسلامی خدمت به مردم است/ مبا

رئیس جمهور : بالاترین افتخار درنظام اسلامی خدمت به مردم است/ مبادا نسبت به مراجعه و تقاضای یک فرد بی احترامی شود . رئیس جمهور، صمیمی ترین، پاک ترین، مومن ترین، شجاع ترین، انقلابی ترین و آرمانی ترین ملت دنیا را ملت ایران دانست و گفت : بالاترین افتخار درنظام اسلامی خدمت به مردم است. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که شب گذشته در چهارمین گردهمایی مدیران دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی و استاندارهای سراسر کشور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، سخن می گفت، اظهار داشت: ما در برآورده کردن تقاضاهای مردم نباید سخت بگیریم فرض را باید بر نیاز هر چند که اگر شخص نیازمند نباشد ، بگذاریم . وی افزود: هر کسی که به سوی این دولت آمد و اعلام نیاز کرد هر میزان که شد به او کمک کنید، کسی حق ندارد به شخصی که به دولت اسلامی اعلام نیاز می کند، دست خالی برگرداند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه صاحبان حقیقی این کشور وانقلاب و سرمایه گذاران اصلی این سرزمین آحاد مردم ایران هستند گفت: به دلایل گوناگون خدمت به مردم بالاترین ارزش است. مردمی که بیشترین سرمایه گذاری را برای برپایی نظام اسلامی، عزت و تمامیت ارضی ما انجام داده اند و می دهند.

دکتر احمدی نژاد گفت: بدون تردید ملت ایران بهترین ملت عالم است، هم به لحاظ واقعیت هایی که می بینید و هم به شهادت امام (ره) و پیامبران ما زیرا حقیقت این است که ملت ایران جزء صمیمی ترین، پاکترین، انقلابی ترین، آرمانی ترین ملت های دنیاست که این امر جزء بزرگترین سرمایه های نظام ما به حساب می آید.  وی با بیان اینکه خدمت به مردم در دو سطح انجام می گیرد، خدمات کلان کشوری به مردم در مباحث سیاسی، خارجی، فرهنگی، هنری، شبکه حمل و نقل، آب، به شمار می رود که بسیار مهم و لازم و ارزشمند است که نوع نگاه برنامه ریزان ما و نقطه تمرکز ما به این بخش است.

رئیس جمهوری  در عین حال، سطح دوم خدمت به مردم را رفع نیازهای تک تک مردم خواند و گفت: در این دولت به هیچ وجه نباید بزرگی و ابعاد کارهای اول ما را از دومی غافل کند زیرا هر دو به اندازه هم اهمیت دارند . دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: وقتی یک نفر می آید و شما مشکل آن را حل می کنید در اصل باعث شده اید تا مشکل یک خانواده حل شود زیرا تک تک مردم در این جامعه برای ما مهم هستند.  وی ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم وقتی به یک قسمت کشور رسیده ایم و نیازهای آنان را برآورده کرده ایم حال در گوشه ای دیگر مشکلی وجود دارد عیبی ندارد، درست نیست زیرا این نگاه به طور کلی غلط است.  رئیس جمهوری با اشاره به نامه های مردمی که در دو سال گذشته به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است، گفت: اگر خوب همت شود و تمامی اعضای دولت بسیج شوند می شود به بیش از 7 میلیون نامه ای که به نهاد ریاست جمهوری آمده است، پاسخ بگوییم این کار، کار بزرگی است که می شود با همت یکدیگر آن را انجام داد. دکتر احمدی نژاد خطاب به حاضرین گفت: مبادا مراجعه یک فرد به شما باعث شود به آن بی احترامی کنید زیرا تک تک این نامه ها برگ عبور صراط شماست. رئیس قوه مجریه همچنین در پاسخ به انتقاد برخی از افراد و گروه ها مبنی بر اینکه دولت نهم، دولتی است که به کارهای کلان کشور رسیدگی نمی کند و دریافت بیش از 7 میلیون نامه نشانگر این موضوع است، گفت: کسانی که نگاهشان مادی است و خیال می کنند مدیران این دولت باید لباس شیک بپوشند و قیافه بگیرند نداریم . ما به دنبال حل مشکلات مردم هستیم.  وی گفت: در این دولت مدیران باید بروند و در بین مردم قرار بگیرند، اگر این روابط را برداریم دیگر از روابط انسانی و اجتماعی چه می ماند، ضمن اینکه هیچ گاه نیازهای انسان پایان نمی یابد.

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز در همین دنیا مادی هستند افرادی که خود را در معرض مردم قرار نمی دهند گرچه مردم هم امید خیری از این گونه مدیران ندارند که بخواهند با آنان صحبت کنند.  رئیس جمهوری اظهار داشت: اینکه می گویند کاری در این دولت صورت نگرفته که باعث شده مردم نامه می دهند درست نیست، بله مشکل وجود دارد که از گذشته به ما به ارث رسیده است زیرا مردم به مسئولان حاضر امید خیر دارند به همین دلیل است که نامه می نویسند و مسئولان نیز دلسوزانه به نامه های آنان پاسخ می دهند.  وی ادامه داد: ما از آنهایی نیستیم که بگوییم دولت تقاضای مردم را بالا برده است اگر این طور هم باشد خوب است زیرا خداوند خیر و برکت می دهد. رئیس قوه مجریه خطاب به مدیران حاضر گفت: شما باید در سلسله مراتب کاری کنید وقتی مردم وارد سیستم اداری می شوند با اطمینان خاطر وارد شوند و مسئول را شخصی راه انداز کار خود بدانند زیرا همه ما یک ملت هستیم. دکتر احمدی نژاد در ادامه پیگیری نامه ها را یک وظیفه خواند و گفت: پیگیری نامه ها باید به طور پیوسته باشد بدانید که باز شدن گره های مشکلات مردم باعث می شود شما اعتلا در عالم پیدا کنید. وی ادامه داد: شما باید تلاش کنید تا کارها به روز باشد هفتگی به بنده گزارش دهید، دلیلی ندارد که مدیری سر بالا جواب دهد و بر سر کار باشد برود و در خانه اش بنشیند. رئیس جمهوری برقراری ارتباط آسان را یکی از برنامه های آینده مدیران دفاتر بازرسی و پاسخگویی به نام های مردمی خواند و گفت: باید طرحی را راه اندازی کنید تا مردم بتوانند با یک شماره به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند و بنده نیز بتوانم تقاضاها را از طریق سیستمی که در دفتر خود نصب می شود ببینم.  دکتر احمدی نژاد گفت: بنده وقتی 150 نامه می بینم و می خوانم سر حال تر می شوم ، در شهرداری نیز دوستان شاهد این موضوع بودند.  رئیس قوه مجریه در ادامه به آغاز دور دوم سفرهای استانی بعد از ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز  دور دوم سفرها شما مشکلات را به طور دقیق مشخص کنید تا بنده و وزرا بنشینیم و آنها را حل کنیم ، اگر هم لازم شد یک روز بیشتر در استان می مانیم و با ملاقات مردمی مشکلات مردم را هر چه سریعتر حل کنیم. وی در پایان گفت: شما مدیران دفاتر بازرسی و پاسخگویی به نامه ها و شکایات مردمی باید این فرهنگ را در سیستم خود وارد کنید تا یک گام به جلو حرکت کنید تا این حرکت ما در کشور نهادینه شود. احمدی نژاد تاکید کرد : پیگیری نامه‌ها باید پیوسته و دقیق باشد و باید عادل‌ترین افراد به آنان رسیدگی کنند تا پیگیریهای بعدی سهل و روان باشد تا مسئولین بتوانند آنها را حل کنند .

منبع : خبرگزاری مهرنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( پنج شنبه 87/10/12 :: ساعت 6:0 عصر )

»» حضرت امام رحمه‏الله و خدمت گزاری

حضرت امام رحمه‏الله و خدمت گزاری

حضرت امام رحمه‏الله به شیوه‏های مختلف، مسؤولان را به هر چه بیش‏تر خدمت کردن به مردم تشویق می‏کردند. گاهی به آن‏ها گوشزد می‏کردند که این مردم بودند که شما را از حبس‏ها بیرون آورده به این سِمَت‏ها رسانده‏اند. اقتضای چنین فداکاری مردم، خدمت کردن به آن‏هاست. گاهی هم ضمن اشاره به فلسفه حکومت اسلامی، تأکید می‏کردند که بزرگ‏ترین وظیفه حکومت، خدمت به مردم است. در یک مورد امام رحمه‏الله می‏فرمایند: «... همه کسانی که دست اندرکار هستند و امور مملکت را می‏گردانند، به هر جوری که هست، بفهمند که حکومت‏ها... باید در خدمت ملّت باشند... به مردم حالی کنند که ما خدمتگزاریم... در عمل این طور باشد که مردم ببینند که این استانداری که آمده است... مشغول خدمت به مردم است... تمام این استاندارها بنا را بگذارند که کارهای خودشان را خوب انجام بدهند، در خدمت مردم باشند، حالی کنند به مردم که حکومت اسلامی، حکومت خدمت است پیغمبر اکرم خدمتگزار مردم بود».

ضرورت ارج نهادن به مردم

یکی از عوامل مهّم حفظ کیان دولت‏ها و همین‏طور تداوم پیوند صمیمانه بین مردم و حکومت‏ها، قدردانی از خدمات مردم است. بهترین شیوه قدردانی از مردم هم، خدمت به آن‏ها و ارج نهادن به خدماتی است که برای نظام انجام می‏دهند. حضرت امام رحمه‏الله در این باره خطاب به مسؤولان می‏فرمایند: «... چیزی که هم سیاست ... هم دیانت ... هم انصاف و وجدان اقتضاء می‏کند، این است که این خدمتگزاری‏هایی که [مردم] مجانی برای شما دارند خدمت می‏کنند ... این‏ها را ارجشان را بدانید و بدانید که اگر خدای نخواسته این پیوند سست بشود،... کار همان است که اوّل بود. تکلیف شرعی، وجدانی شماست که نگذارید ... به مردم بدسلوکی کنند ... جدا نشوید از مردم».

دولت خدمتگزار مردم

حضرت امام رحمه‏الله در تبیین وظیفه دولت در قِبال مردم، مطالب بسیاری بیان کرده‏اند و در ضمن هر یک از این سخنان، کوشیده‏اند با توجه معارف اسلامی و سیره اهل بیت علیه‏السلام ، دولت مردان را با وظایف سنگینی که بر عهده دارند، آشنا سازند. از جمله در این باره می‏فرمایند: «... دولت در حکومت اسلامی، در خدمت مردم است. باید خدمتگزار ملت باشد و ملّتْ اگر چنان‏چه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، به دادگاه‏ها شکایت می‏کند و دادگاه‏ها او رابه دادگاه می‏برند و جرم او اگر ثابت شد، به جزای اعمالش می‏رسد».

نیز می‏فرمایند: «ملت ما شهادت را استقبال کرد ... و چون شهادت مورد هدف او بود، با مشت و خون بر تمام قوای جهنمی... بر ابرقدرت‏ها که پشت سر شاه بودند، غلبه کرد. ما می‏خواهیم این رمز در بین تمام حکومت‏ها و ملت‏ها باشد. حکومت‏ها باید خدمتگزار ملّت‏ها باشند چنان‏چه در اسلام این سیره بود که حکومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود. ... اگر حکومت‏ها و ملّت به سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین عمل می‏کردند، آرامش در هر جا بود 

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( چهارشنبه 87/10/11 :: ساعت 6:0 عصر )

»» شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

مردم، ولی نعمت و صاحب کار خادمان و کارگزاران هستند، از این رو، کارگزاران در روند خدمتگزاری با مردم سر و کار دارند و باید اموری را رعایت کنند که برخی از آنها در سیره شهید رجایی عبارت اند از:

1 . سعه صدر و مدارا

یکی از همکاران شهید رجایی می‏گوید: «با آقای رجایی برای نماز، از دفتر خارج شدیم . به محض اینکه پایش را از پله‏ها پایین گذاشت، مردی برخاست و جلو آمد و یقه او را محکم گرفت . یکی از محافظین که از پشت‏سر می‏آمد به او نهیب زد که این چه کاری است؟! آقای رجایی با آرامش گفت: کاری نداشته باشید و بگذارید حرفش را بزند . آن مرد گفت: 25 روز است نامه‏ای به نخست وزیری نوشته‏ام، ولی هنوز جوابم را نداده‏اید . آقای رجایی گفت: اگر واقعا در این مدت به تو جواب نداده‏اند، همین کار را باید بکنی . بعد از کارمند مربوطه خواست دفترش را بیاورد . او دفتر را آورد و گفت نامه‏اش آمده و تقاضایش هم به اداره مورد نظر ارسال شده است، ولی چون این آقا یادش رفته روی پاکت نامه آدرس خود را بنویسد، نمی‏دانستیم چگونه باید او را مطلع کنیم . آقای رجایی گفت: پدر جان! شنیدی که به نامه‏ات رسیدگی شده است . شما بروید از اداره مذکور کارتان را دنبال کنید . بعد با مهربانی گفت: حالا می‏شود یقه مرا رها کنی که بروم نماز بخوانم! آن مرد که مبهوت افتادگی و مهربانی ایشان شده بود، دستش را از یقه او رها کرد . سپس آقای رجایی بوسه‏ای به پیشانی آن مرد زد و با هم به سمت نماز خانه رفتند .» (4)

2 . پیگیری امر خدمت رسانی

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‏فرمود: «درخواست نیازمندی را که خودش نمی‏تواند آن را ابلاغ کند، به من برسانید . هر کس نیاز کسی را که از رساندن آن ناتوان است، به مسئولی برساند، خداوند در روز قیامت گامهایش را بر صراط استوار می‏سازد .» (5)

«از کارهای خوب آقای رجایی در دوران نخست وزیری تشکیل دفتر پیگیری بود . این دفتر ماموریت داشت تمامی نامه‏ها و مراجعات مردم را ثبت کند و جهت اقدام به وزارتخانه‏ها بفرستد و تا آنجا که نامه به دست مسئول مربوطه می‏رسید کار را دنبال می‏کرد . بر این اساس، دفتر پیگیری که مجاور دفتر ایشان بود، همواره مملو از جمعیت‏بود که برای حل مشکل خود به آنجا مراجعه می‏کردند . این دفتر نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشت و بیانگر دیدگاه آقای رجایی در اهمیت دادن به مردم و تلاش در جهت رفع نیازهای آنان بود .» (6)

برادر شهید رجایی می‏گوید: «یک روز یکی از آشنایان ما که در دوران مسئولیت‏برادرم در وزارت آموزش و پرورش، 14 مدرسه در نقاط مختلف ساخت، تعریف می‏کرد در رابطه با تکمیل ساخت این مدارس هر وقت مشکلی پیدا می‏کردیم و ایشان برای رفع آن ما را پیش کسی می‏فرستاد، قبل از اینکه نامه بنویسد، به آن فرد تلفن می‏زد و می‏گفت: فلانی دارد پیش تو می‏آید، کارش را انجام بده، نامه بعد به تو می‏رسد; یعنی همیشه کار او زودتر از نامه‏ای که می‏نوشت عملی می‏شد . (7) کاری را که به مسئولان می‏سپرد، خیلی با جدیت پیگیری می‏کرد . گاهی مستقیما تلفن می‏زد و می‏پرسید کاری که دیروز ارجاع دادم چه شد؟ این از خصوصیات او بود .» (8)

3 . سرعت عمل در خدمت رسانی

امام علی علیه السلام به کارگزار خویش می‏فرمود: «از وظایف تو رفع کردن حاجات مردم در روز ورودش بر تو است .» (9) آقای فروزنده استاندار خوزستان می‏گفت: «وقتی آقای رجایی جهت‏بازدید از وضع جبهه‏ها و مهاجرین جنگی به خوزستان آمده بود، به ایشان گفتم: ما برای سازماندهی و منظم کردن کمکها به مردم، فرمی مبنی بر 50 سؤال تهیه کرده‏ایم و در نظر داریم بعد از تکمیل فرمها به مهاجرین کمک کنیم . آقای رجایی گفت: کسی که هستی‏اش را از دست داده است‏باید 50 سؤال را جواب دهد تا به او کمک شود؟ این کار اصلا درست نیست . و طرح مرا رد کرد .» (10)

4 . درد آشنایی

آقای رجایی می‏گفت: داخل مردم بودن و بی تشریفات مسافرت کردن ما می‏تواند به ما این کمک مهم را بکند که بفهمیم مسائل و مشکلات مردم چیست و مردم چه می‏گویند .

«یک روز که با دایی‏ام از قزوین با ماشین خودم و بدون محافظ به تهران برمی‏گشتم، در راه ایشان صحبتهای زیادی کرد از جمله گفت: محمد جان ما افتخار نمی‏کنیم که روی یخ خیار بکاریم . البته اگر چنین روزی بیاید ما خوشحال می‏شویم، ولی من یک روز افتخار می‏کنم که همه مردم کشورم سیر باشند و گرسنه‏ای در هیچ جای مملکت پیدا نشود . به ایشان گفتم: برای شما خطر ندارد که بدون محافظ رفت و آمد می‏کنی؟ اسلحه‏ای را که در کیف دستی‏اش بود نشان داد و گفت: البته این همراهم است و گاهی هم تیراندازی می‏کنم، ولی هدف منافقین این است که مرا از مردم دور کنند . این مدتی را که از عمرم باقی مانده است می‏خواهم در میان مردم و مثل مردم باشم .» (11)

5 . عدم تحمیل هزینه بر بیت المال

«وقتی آقای رجایی کفیل وزارت آموزش و پرورش بود، یک روز که در اطاقش مشغول خوردن نهار بود، عده زیادی جمع شده، می‏خواستند به هر شکلی شده، وارد اطاق او شوند . بعضی می‏گفتند: بله! ما در این وضعیت هستیم و آقای وزیر نشسته و چلو مرغ و جوجه کباب می‏خورد . به دلیل فشار زیادی که به مسئول دفتر آوردند، او در آخر نهار ایشان در را باز کرد . تا در باز شد، آنها دیدند که آقای رجایی روی یک موکت نشسته و نهار نان و پنیر می‏خورد . از تعجب خشکشان زد، چون باورشان نمی‏شد یک وزیر این قدر ساده غذا بخورد .» (12)

6 . تلف نکردن وقت‏خدمت

«یک روز ساعت نه و نیم صبح به نخست وزیری رفتم و به منشی گفتم: با آقای رجایی کار دارم . او به داخل رفت و برگشت، ولی خبری نشد . دوباره خواستم خبر دهد، ولی باز خبری نشد . در این فاصله یکی دو دفعه، برای کاری از اطاق بیرون آمد و با دیدن من سری تکان داد و رفت . ساعت 12 ظهر بود که از اطاق بیرون آمد و مرا با خود به داخل برد . گفتم عمو جان! از نه و نیم صبح معطل شده‏ام . گفت: آن وقت مال 36 میلیون نفر جمعیت ایران بود، و تو با من کار شخصی داری، ساعت 12 تا 1 برای نماز و غذا و استراحت مال خودم هست، همه‏اش در اختیار تو .» (13)

خدمتگزار، خویشاوندان و زندگی شخصی

خدمتگزار مردم نباید پس از احراز موقعیت دولتی زندگی خود و خویشاوندانش را بر مردم دیگر ترجیح دهد . در این باره خاطره‏هایی از زندگی شهید رجایی قابل تامل است .

1 . عدم تبعیض

«آقای رجایی در اجرای قانون یکسان عمل می‏کرد و در این مسیر دوست و غریبه نمی‏شناخت . وقتی من لیسانس گرفتم، طبق مقررات آموزش و پرورش قرار بود به خارج از تهران بروم و در آنجا تدریس کنم . در این زمان ایشان کفیل وزارت آموزش و پرورش بود . یک روز پدرم که شوهر خواهر ایشان و فوق العاده مورد احترامشان بود، گفت: محمد را به شمال منتقل کرده‏اند . کاری کن و به تهران بیاور .

ایشان نگاهی به پدرم کرد و بعد از مکثی گفت: آقا! اگر قرار بود از این کارها بکنیم که دیگر نمی‏توانستیم وزیر شویم . به این ترتیب راهی شمال شدم، در صورتی که با کوچک‏ترین یادداشت ایشان می‏توانستم در تهران خدمت کنم . (14)

2 . با مردم بودن

«آقای رجایی می‏گفت: یک روز که در تاکسی بودم، دیدم راننده با دو مسافر حسابی گرم گرفته‏اند و علیه من و آقای بهشتی و آقای باهنر حرف می‏زنند که بله اینها همه سرمایه دارند و راننده هم که از حرفهای آن دو مسافر متاثر شده بود، شروع کرد به ناسزا گفتن به من . دیدم دیگر خیلی ظلم است، به راننده گفتم: آن برادر که تو داری علیه او حرف می‏زنی که سرمایه دار است و چه دارد، خود من هستم . راننده باورش نمی‏شد که وزیر آموزش و پرورش به تاکسی او سوار شده باشد، از آینه نگاهی به من کرد و گفت: آخر چطور ممکن است‏شما وزیر باشید و ماشین نداشته باشید و سوار تاکسی من شوید؟ گفتم: بله! وقتی پا برهنه‏های یک جامعه انقلاب کنند، آدمهایی هم مثل من وزیر می‏شوند و چون خودشان ماشین ندارند، سوار تاکسی و اتوبوس می‏شوند .» (15)

3 . ساده مثل مردم

امام علی علیه السلام می‏فرمود: «خداوند بر پیشوایان عدل و حق، واجب کرده است که بر خود سخت‏بگیرند و شیوه زندگی را، هماهنگ با وضع زندگی طبقه ضعیف قرار دهند تا ناداری و فقر، فقیر را از جا به در نبرد .» (16)

«شب شهادت شهید رجایی یک زن به منزل ایشان مراجعه کرد و گفت، می‏خواهد در شستن ظروف غذا به ما کمک کند . هر چه گفتیم: نیازی نیست، قبول نکرد . چون نیازمند بود به او غذا دادیم، ببرد، ولی اصرار داشت که باید کمک کند، ما هم به ناچار پذیرفتیم . وقتی وارد منزل شد و از جلوی یکی از اطاقهای ایشان که بچه‏های کوچک در آن خوابیده بودند، عبور کرد، شروع کرد به گریه کردن . ما هم که می‏ترسیدیم بچه‏ها بیدار شوند، هر طور شد آرامش کردیم و علت گریه را پرسیدیم . گفت: من زن مستمندی هستم . اما سر و وضع زندگی من از رئیس جمهور مملکت‏بهتر است .» (17)

«پس از شهادت شهید رجایی که شهید نامجو با جمعی از دانشجویان و مسئولان دانشکده افسری به منزل آمدند و از نزدیک با زندگی ساده و متوسط او رو به رو شدند، شهید نامجو در حالی که گریه می‏کرد، کلاهش را بر زمین زد و گفت: بچه‏ها ببینید کی بر ما حکومت می‏کرد؟ شما را به خدا این زندگی را ببینید! خدا وکیلی کدام یک از شما این زندگی را دارید! .» (18)

پی‏نوشت:

1) سیره شهید رجایی، ص‏573، یوسف صباغیان .

2) همان، ص‏676 .

3) همان، ص‏622، خسرو تهرانی .

4) همان، ص‏406، هرمز طاوسی .

5) ابلغونی حاجة من لا یستطیع ابلاغ حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لایستطیع ابلاغها ثبت الله قدمیه علی الصراط یوم القیامة .» ; بحارالانوار، ج‏3، ص‏384 .

6) سیره شهید رجایی، ص‏572 .

7) همان، ص‏635 .

8) همان، ص‏636 .

9) و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک ...» ; نهج البلاغه، نامه 53 .

10) سیره شهید رجایی، ص‏697، سید احمد آوایی .

11) همان، ص‏581، محمد صدیقی .

12) همان، ص‏509، ابوالفضل قدیانی .

13) همان، ص‏607، یوسف صباغیان .

14) سیره شهید رجایی، ص‏672، محمد نوعی .

15) همان، ص‏558، محسن صدیقی .

16) ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقد روا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره‏» ; شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج‏11و 12، ص‏36 .

17) سیره شهید رجایی، ص‏539، رضا رسولی .

18) همان، ص‏540 .نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( سه شنبه 87/10/10 :: ساعت 6:0 عصر )

»» شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

مردم، ولی نعمت و صاحب کار خادمان و کارگزاران هستند، از این رو، کارگزاران در روند خدمتگزاری با مردم سر و کار دارند و باید اموری را رعایت کنند که برخی از آنها در سیره شهید رجایی عبارت اند از:

1 . سعه صدر و مدارا

یکی از همکاران شهید رجایی می‏گوید: «با آقای رجایی برای نماز، از دفتر خارج شدیم . به محض اینکه پایش را از پله‏ها پایین گذاشت، مردی برخاست و جلو آمد و یقه او را محکم گرفت . یکی از محافظین که از پشت‏سر می‏آمد به او نهیب زد که این چه کاری است؟! آقای رجایی با آرامش گفت: کاری نداشته باشید و بگذارید حرفش را بزند . آن مرد گفت: 25 روز است نامه‏ای به نخست وزیری نوشته‏ام، ولی هنوز جوابم را نداده‏اید . آقای رجایی گفت: اگر واقعا در این مدت به تو جواب نداده‏اند، همین کار را باید بکنی . بعد از کارمند مربوطه خواست دفترش را بیاورد . او دفتر را آورد و گفت نامه‏اش آمده و تقاضایش هم به اداره مورد نظر ارسال شده است، ولی چون این آقا یادش رفته روی پاکت نامه آدرس خود را بنویسد، نمی‏دانستیم چگونه باید او را مطلع کنیم . آقای رجایی گفت: پدر جان! شنیدی که به نامه‏ات رسیدگی شده است . شما بروید از اداره مذکور کارتان را دنبال کنید . بعد با مهربانی گفت: حالا می‏شود یقه مرا رها کنی که بروم نماز بخوانم! آن مرد که مبهوت افتادگی و مهربانی ایشان شده بود، دستش را از یقه او رها کرد . سپس آقای رجایی بوسه‏ای به پیشانی آن مرد زد و با هم به سمت نماز خانه رفتند .» (4)

2 . پیگیری امر خدمت رسانی

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‏فرمود: «درخواست نیازمندی را که خودش نمی‏تواند آن را ابلاغ کند، به من برسانید . هر کس نیاز کسی را که از رساندن آن ناتوان است، به مسئولی برساند، خداوند در روز قیامت گامهایش را بر صراط استوار می‏سازد .» (5)

«از کارهای خوب آقای رجایی در دوران نخست وزیری تشکیل دفتر پیگیری بود . این دفتر ماموریت داشت تمامی نامه‏ها و مراجعات مردم را ثبت کند و جهت اقدام به وزارتخانه‏ها بفرستد و تا آنجا که نامه به دست مسئول مربوطه می‏رسید کار را دنبال می‏کرد . بر این اساس، دفتر پیگیری که مجاور دفتر ایشان بود، همواره مملو از جمعیت‏بود که برای حل مشکل خود به آنجا مراجعه می‏کردند . این دفتر نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشت و بیانگر دیدگاه آقای رجایی در اهمیت دادن به مردم و تلاش در جهت رفع نیازهای آنان بود .» (6)

برادر شهید رجایی می‏گوید: «یک روز یکی از آشنایان ما که در دوران مسئولیت‏برادرم در وزارت آموزش و پرورش، 14 مدرسه در نقاط مختلف ساخت، تعریف می‏کرد در رابطه با تکمیل ساخت این مدارس هر وقت مشکلی پیدا می‏کردیم و ایشان برای رفع آن ما را پیش کسی می‏فرستاد، قبل از اینکه نامه بنویسد، به آن فرد تلفن می‏زد و می‏گفت: فلانی دارد پیش تو می‏آید، کارش را انجام بده، نامه بعد به تو می‏رسد; یعنی همیشه کار او زودتر از نامه‏ای که می‏نوشت عملی می‏شد . (7) کاری را که به مسئولان می‏سپرد، خیلی با جدیت پیگیری می‏کرد . گاهی مستقیما تلفن می‏زد و می‏پرسید کاری که دیروز ارجاع دادم چه شد؟ این از خصوصیات او بود .» (8)

3 . سرعت عمل در خدمت رسانی

امام علی علیه السلام به کارگزار خویش می‏فرمود: «از وظایف تو رفع کردن حاجات مردم در روز ورودش بر تو است .» (9) آقای فروزنده استاندار خوزستان می‏گفت: «وقتی آقای رجایی جهت‏بازدید از وضع جبهه‏ها و مهاجرین جنگی به خوزستان آمده بود، به ایشان گفتم: ما برای سازماندهی و منظم کردن کمکها به مردم، فرمی مبنی بر 50 سؤال تهیه کرده‏ایم و در نظر داریم بعد از تکمیل فرمها به مهاجرین کمک کنیم . آقای رجایی گفت: کسی که هستی‏اش را از دست داده است‏باید 50 سؤال را جواب دهد تا به او کمک شود؟ این کار اصلا درست نیست . و طرح مرا رد کرد .» (10)

4 . درد آشنایی

آقای رجایی می‏گفت: داخل مردم بودن و بی تشریفات مسافرت کردن ما می‏تواند به ما این کمک مهم را بکند که بفهمیم مسائل و مشکلات مردم چیست و مردم چه می‏گویند .

«یک روز که با دایی‏ام از قزوین با ماشین خودم و بدون محافظ به تهران برمی‏گشتم، در راه ایشان صحبتهای زیادی کرد از جمله گفت: محمد جان ما افتخار نمی‏کنیم که روی یخ خیار بکاریم . البته اگر چنین روزی بیاید ما خوشحال می‏شویم، ولی من یک روز افتخار می‏کنم که همه مردم کشورم سیر باشند و گرسنه‏ای در هیچ جای مملکت پیدا نشود . به ایشان گفتم: برای شما خطر ندارد که بدون محافظ رفت و آمد می‏کنی؟ اسلحه‏ای را که در کیف دستی‏اش بود نشان داد و گفت: البته این همراهم است و گاهی هم تیراندازی می‏کنم، ولی هدف منافقین این است که مرا از مردم دور کنند . این مدتی را که از عمرم باقی مانده است می‏خواهم در میان مردم و مثل مردم باشم .» (11)

5 . عدم تحمیل هزینه بر بیت المال

«وقتی آقای رجایی کفیل وزارت آموزش و پرورش بود، یک روز که در اطاقش مشغول خوردن نهار بود، عده زیادی جمع شده، می‏خواستند به هر شکلی شده، وارد اطاق او شوند . بعضی می‏گفتند: بله! ما در این وضعیت هستیم و آقای وزیر نشسته و چلو مرغ و جوجه کباب می‏خورد . به دلیل فشار زیادی که به مسئول دفتر آوردند، او در آخر نهار ایشان در را باز کرد . تا در باز شد، آنها دیدند که آقای رجایی روی یک موکت نشسته و نهار نان و پنیر می‏خورد . از تعجب خشکشان زد، چون باورشان نمی‏شد یک وزیر این قدر ساده غذا بخورد .» (12)

6 . تلف نکردن وقت‏خدمت

«یک روز ساعت نه و نیم صبح به نخست وزیری رفتم و به منشی گفتم: با آقای رجایی کار دارم . او به داخل رفت و برگشت، ولی خبری نشد . دوباره خواستم خبر دهد، ولی باز خبری نشد . در این فاصله یکی دو دفعه، برای کاری از اطاق بیرون آمد و با دیدن من سری تکان داد و رفت . ساعت 12 ظهر بود که از اطاق بیرون آمد و مرا با خود به داخل برد . گفتم عمو جان! از نه و نیم صبح معطل شده‏ام . گفت: آن وقت مال 36 میلیون نفر جمعیت ایران بود، و تو با من کار شخصی داری، ساعت 12 تا 1 برای نماز و غذا و استراحت مال خودم هست، همه‏اش در اختیار تو .» (13)

خدمتگزار، خویشاوندان و زندگی شخصی

خدمتگزار مردم نباید پس از احراز موقعیت دولتی زندگی خود و خویشاوندانش را بر مردم دیگر ترجیح دهد . در این باره خاطره‏هایی از زندگی شهید رجایی قابل تامل است .

1 . عدم تبعیض

«آقای رجایی در اجرای قانون یکسان عمل می‏کرد و در این مسیر دوست و غریبه نمی‏شناخت . وقتی من لیسانس گرفتم، طبق مقررات آموزش و پرورش قرار بود به خارج از تهران بروم و در آنجا تدریس کنم . در این زمان ایشان کفیل وزارت آموزش و پرورش بود . یک روز پدرم که شوهر خواهر ایشان و فوق العاده مورد احترامشان بود، گفت: محمد را به شمال منتقل کرده‏اند . کاری کن و به تهران بیاور .

ایشان نگاهی به پدرم کرد و بعد از مکثی گفت: آقا! اگر قرار بود از این کارها بکنیم که دیگر نمی‏توانستیم وزیر شویم . به این ترتیب راهی شمال شدم، در صورتی که با کوچک‏ترین یادداشت ایشان می‏توانستم در تهران خدمت کنم . (14)

2 . با مردم بودن

«آقای رجایی می‏گفت: یک روز که در تاکسی بودم، دیدم راننده با دو مسافر حسابی گرم گرفته‏اند و علیه من و آقای بهشتی و آقای باهنر حرف می‏زنند که بله اینها همه سرمایه دارند و راننده هم که از حرفهای آن دو مسافر متاثر شده بود، شروع کرد به ناسزا گفتن به من . دیدم دیگر خیلی ظلم است، به راننده گفتم: آن برادر که تو داری علیه او حرف می‏زنی که سرمایه دار است و چه دارد، خود من هستم . راننده باورش نمی‏شد که وزیر آموزش و پرورش به تاکسی او سوار شده باشد، از آینه نگاهی به من کرد و گفت: آخر چطور ممکن است‏شما وزیر باشید و ماشین نداشته باشید و سوار تاکسی من شوید؟ گفتم: بله! وقتی پا برهنه‏های یک جامعه انقلاب کنند، آدمهایی هم مثل من وزیر می‏شوند و چون خودشان ماشین ندارند، سوار تاکسی و اتوبوس می‏شوند .» (15)

3 . ساده مثل مردم

امام علی علیه السلام می‏فرمود: «خداوند بر پیشوایان عدل و حق، واجب کرده است که بر خود سخت‏بگیرند و شیوه زندگی را، هماهنگ با وضع زندگی طبقه ضعیف قرار دهند تا ناداری و فقر، فقیر را از جا به در نبرد .» (16)

«شب شهادت شهید رجایی یک زن به منزل ایشان مراجعه کرد و گفت، می‏خواهد در شستن ظروف غذا به ما کمک کند . هر چه گفتیم: نیازی نیست، قبول نکرد . چون نیازمند بود به او غذا دادیم، ببرد، ولی اصرار داشت که باید کمک کند، ما هم به ناچار پذیرفتیم . وقتی وارد منزل شد و از جلوی یکی از اطاقهای ایشان که بچه‏های کوچک در آن خوابیده بودند، عبور کرد، شروع کرد به گریه کردن . ما هم که می‏ترسیدیم بچه‏ها بیدار شوند، هر طور شد آرامش کردیم و علت گریه را پرسیدیم . گفت: من زن مستمندی هستم . اما سر و وضع زندگی من از رئیس جمهور مملکت‏بهتر است .» (17)

«پس از شهادت شهید رجایی که شهید نامجو با جمعی از دانشجویان و مسئولان دانشکده افسری به منزل آمدند و از نزدیک با زندگی ساده و متوسط او رو به رو شدند، شهید نامجو در حالی که گریه می‏کرد، کلاهش را بر زمین زد و گفت: بچه‏ها ببینید کی بر ما حکومت می‏کرد؟ شما را به خدا این زندگی را ببینید! خدا وکیلی کدام یک از شما این زندگی را دارید! .» (18)

پی‏نوشت:

1) سیره شهید رجایی، ص‏573، یوسف صباغیان .

2) همان، ص‏676 .

3) همان، ص‏622، خسرو تهرانی .

4) همان، ص‏406، هرمز طاوسی .

5) ابلغونی حاجة من لا یستطیع ابلاغ حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لایستطیع ابلاغها ثبت الله قدمیه علی الصراط یوم القیامة .» ; بحارالانوار، ج‏3، ص‏384 .

6) سیره شهید رجایی، ص‏572 .

7) همان، ص‏635 .

8) همان، ص‏636 .

9) و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک ...» ; نهج البلاغه، نامه 53 .

10) سیره شهید رجایی، ص‏697، سید احمد آوایی .

11) همان، ص‏581، محمد صدیقی .

12) همان، ص‏509، ابوالفضل قدیانی .

13) همان، ص‏607، یوسف صباغیان .

14) سیره شهید رجایی، ص‏672، محمد نوعی .

15) همان، ص‏558، محسن صدیقی .

16) ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقد روا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره‏» ; شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج‏11و 12، ص‏36 .

17) سیره شهید رجایی، ص‏539، رضا رسولی .

18) همان، ص‏540 .نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( سه شنبه 87/10/10 :: ساعت 6:0 عصر )

»» شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

شهید رجایی و خاطراتی از خدمتگزاری واقعی در برابر مردم

مردم، ولی نعمت و صاحب کار خادمان و کارگزاران هستند، از این رو، کارگزاران در روند خدمتگزاری با مردم سر و کار دارند و باید اموری را رعایت کنند که برخی از آنها در سیره شهید رجایی عبارت اند از:

1 . سعه صدر و مدارا

یکی از همکاران شهید رجایی می‏گوید: «با آقای رجایی برای نماز، از دفتر خارج شدیم . به محض اینکه پایش را از پله‏ها پایین گذاشت، مردی برخاست و جلو آمد و یقه او را محکم گرفت . یکی از محافظین که از پشت‏سر می‏آمد به او نهیب زد که این چه کاری است؟! آقای رجایی با آرامش گفت: کاری نداشته باشید و بگذارید حرفش را بزند . آن مرد گفت: 25 روز است نامه‏ای به نخست وزیری نوشته‏ام، ولی هنوز جوابم را نداده‏اید . آقای رجایی گفت: اگر واقعا در این مدت به تو جواب نداده‏اند، همین کار را باید بکنی . بعد از کارمند مربوطه خواست دفترش را بیاورد . او دفتر را آورد و گفت نامه‏اش آمده و تقاضایش هم به اداره مورد نظر ارسال شده است، ولی چون این آقا یادش رفته روی پاکت نامه آدرس خود را بنویسد، نمی‏دانستیم چگونه باید او را مطلع کنیم . آقای رجایی گفت: پدر جان! شنیدی که به نامه‏ات رسیدگی شده است . شما بروید از اداره مذکور کارتان را دنبال کنید . بعد با مهربانی گفت: حالا می‏شود یقه مرا رها کنی که بروم نماز بخوانم! آن مرد که مبهوت افتادگی و مهربانی ایشان شده بود، دستش را از یقه او رها کرد . سپس آقای رجایی بوسه‏ای به پیشانی آن مرد زد و با هم به سمت نماز خانه رفتند .» (4)

2 . پیگیری امر خدمت رسانی

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‏فرمود: «درخواست نیازمندی را که خودش نمی‏تواند آن را ابلاغ کند، به من برسانید . هر کس نیاز کسی را که از رساندن آن ناتوان است، به مسئولی برساند، خداوند در روز قیامت گامهایش را بر صراط استوار می‏سازد .» (5)

«از کارهای خوب آقای رجایی در دوران نخست وزیری تشکیل دفتر پیگیری بود . این دفتر ماموریت داشت تمامی نامه‏ها و مراجعات مردم را ثبت کند و جهت اقدام به وزارتخانه‏ها بفرستد و تا آنجا که نامه به دست مسئول مربوطه می‏رسید کار را دنبال می‏کرد . بر این اساس، دفتر پیگیری که مجاور دفتر ایشان بود، همواره مملو از جمعیت‏بود که برای حل مشکل خود به آنجا مراجعه می‏کردند . این دفتر نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشت و بیانگر دیدگاه آقای رجایی در اهمیت دادن به مردم و تلاش در جهت رفع نیازهای آنان بود .» (6)

برادر شهید رجایی می‏گوید: «یک روز یکی از آشنایان ما که در دوران مسئولیت‏برادرم در وزارت آموزش و پرورش، 14 مدرسه در نقاط مختلف ساخت، تعریف می‏کرد در رابطه با تکمیل ساخت این مدارس هر وقت مشکلی پیدا می‏کردیم و ایشان برای رفع آن ما را پیش کسی می‏فرستاد، قبل از اینکه نامه بنویسد، به آن فرد تلفن می‏زد و می‏گفت: فلانی دارد پیش تو می‏آید، کارش را انجام بده، نامه بعد به تو می‏رسد; یعنی همیشه کار او زودتر از نامه‏ای که می‏نوشت عملی می‏شد . (7) کاری را که به مسئولان می‏سپرد، خیلی با جدیت پیگیری می‏کرد . گاهی مستقیما تلفن می‏زد و می‏پرسید کاری که دیروز ارجاع دادم چه شد؟ این از خصوصیات او بود .» (8)

3 . سرعت عمل در خدمت رسانی

امام علی علیه السلام به کارگزار خویش می‏فرمود: «از وظایف تو رفع کردن حاجات مردم در روز ورودش بر تو است .» (9) آقای فروزنده استاندار خوزستان می‏گفت: «وقتی آقای رجایی جهت‏بازدید از وضع جبهه‏ها و مهاجرین جنگی به خوزستان آمده بود، به ایشان گفتم: ما برای سازماندهی و منظم کردن کمکها به مردم، فرمی مبنی بر 50 سؤال تهیه کرده‏ایم و در نظر داریم بعد از تکمیل فرمها به مهاجرین کمک کنیم . آقای رجایی گفت: کسی که هستی‏اش را از دست داده است‏باید 50 سؤال را جواب دهد تا به او کمک شود؟ این کار اصلا درست نیست . و طرح مرا رد کرد .» (10)

4 . درد آشنایی

آقای رجایی می‏گفت: داخل مردم بودن و بی تشریفات مسافرت کردن ما می‏تواند به ما این کمک مهم را بکند که بفهمیم مسائل و مشکلات مردم چیست و مردم چه می‏گویند .

«یک روز که با دایی‏ام از قزوین با ماشین خودم و بدون محافظ به تهران برمی‏گشتم، در راه ایشان صحبتهای زیادی کرد از جمله گفت: محمد جان ما افتخار نمی‏کنیم که روی یخ خیار بکاریم . البته اگر چنین روزی بیاید ما خوشحال می‏شویم، ولی من یک روز افتخار می‏کنم که همه مردم کشورم سیر باشند و گرسنه‏ای در هیچ جای مملکت پیدا نشود . به ایشان گفتم: برای شما خطر ندارد که بدون محافظ رفت و آمد می‏کنی؟ اسلحه‏ای را که در کیف دستی‏اش بود نشان داد و گفت: البته این همراهم است و گاهی هم تیراندازی می‏کنم، ولی هدف منافقین این است که مرا از مردم دور کنند . این مدتی را که از عمرم باقی مانده است می‏خواهم در میان مردم و مثل مردم باشم .» (11)

5 . عدم تحمیل هزینه بر بیت المال

«وقتی آقای رجایی کفیل وزارت آموزش و پرورش بود، یک روز که در اطاقش مشغول خوردن نهار بود، عده زیادی جمع شده، می‏خواستند به هر شکلی شده، وارد اطاق او شوند . بعضی می‏گفتند: بله! ما در این وضعیت هستیم و آقای وزیر نشسته و چلو مرغ و جوجه کباب می‏خورد . به دلیل فشار زیادی که به مسئول دفتر آوردند، او در آخر نهار ایشان در را باز کرد . تا در باز شد، آنها دیدند که آقای رجایی روی یک موکت نشسته و نهار نان و پنیر می‏خورد . از تعجب خشکشان زد، چون باورشان نمی‏شد یک وزیر این قدر ساده غذا بخورد .» (12)

6 . تلف نکردن وقت‏خدمت

«یک روز ساعت نه و نیم صبح به نخست وزیری رفتم و به منشی گفتم: با آقای رجایی کار دارم . او به داخل رفت و برگشت، ولی خبری نشد . دوباره خواستم خبر دهد، ولی باز خبری نشد . در این فاصله یکی دو دفعه، برای کاری از اطاق بیرون آمد و با دیدن من سری تکان داد و رفت . ساعت 12 ظهر بود که از اطاق بیرون آمد و مرا با خود به داخل برد . گفتم عمو جان! از نه و نیم صبح معطل شده‏ام . گفت: آن وقت مال 36 میلیون نفر جمعیت ایران بود، و تو با من کار شخصی داری، ساعت 12 تا 1 برای نماز و غذا و استراحت مال خودم هست، همه‏اش در اختیار تو .» (13)

خدمتگزار، خویشاوندان و زندگی شخصی

خدمتگزار مردم نباید پس از احراز موقعیت دولتی زندگی خود و خویشاوندانش را بر مردم دیگر ترجیح دهد . در این باره خاطره‏هایی از زندگی شهید رجایی قابل تامل است .

1 . عدم تبعیض

«آقای رجایی در اجرای قانون یکسان عمل می‏کرد و در این مسیر دوست و غریبه نمی‏شناخت . وقتی من لیسانس گرفتم، طبق مقررات آموزش و پرورش قرار بود به خارج از تهران بروم و در آنجا تدریس کنم . در این زمان ایشان کفیل وزارت آموزش و پرورش بود . یک روز پدرم که شوهر خواهر ایشان و فوق العاده مورد احترامشان بود، گفت: محمد را به شمال منتقل کرده‏اند . کاری کن و به تهران بیاور .

ایشان نگاهی به پدرم کرد و بعد از مکثی گفت: آقا! اگر قرار بود از این کارها بکنیم که دیگر نمی‏توانستیم وزیر شویم . به این ترتیب راهی شمال شدم، در صورتی که با کوچک‏ترین یادداشت ایشان می‏توانستم در تهران خدمت کنم . (14)

2 . با مردم بودن

«آقای رجایی می‏گفت: یک روز که در تاکسی بودم، دیدم راننده با دو مسافر حسابی گرم گرفته‏اند و علیه من و آقای بهشتی و آقای باهنر حرف می‏زنند که بله اینها همه سرمایه دارند و راننده هم که از حرفهای آن دو مسافر متاثر شده بود، شروع کرد به ناسزا گفتن به من . دیدم دیگر خیلی ظلم است، به راننده گفتم: آن برادر که تو داری علیه او حرف می‏زنی که سرمایه دار است و چه دارد، خود من هستم . راننده باورش نمی‏شد که وزیر آموزش و پرورش به تاکسی او سوار شده باشد، از آینه نگاهی به من کرد و گفت: آخر چطور ممکن است‏شما وزیر باشید و ماشین نداشته باشید و سوار تاکسی من شوید؟ گفتم: بله! وقتی پا برهنه‏های یک جامعه انقلاب کنند، آدمهایی هم مثل من وزیر می‏شوند و چون خودشان ماشین ندارند، سوار تاکسی و اتوبوس می‏شوند .» (15)

3 . ساده مثل مردم

امام علی علیه السلام می‏فرمود: «خداوند بر پیشوایان عدل و حق، واجب کرده است که بر خود سخت‏بگیرند و شیوه زندگی را، هماهنگ با وضع زندگی طبقه ضعیف قرار دهند تا ناداری و فقر، فقیر را از جا به در نبرد .» (16)

«شب شهادت شهید رجایی یک زن به منزل ایشان مراجعه کرد و گفت، می‏خواهد در شستن ظروف غذا به ما کمک کند . هر چه گفتیم: نیازی نیست، قبول نکرد . چون نیازمند بود به او غذا دادیم، ببرد، ولی اصرار داشت که باید کمک کند، ما هم به ناچار پذیرفتیم . وقتی وارد منزل شد و از جلوی یکی از اطاقهای ایشان که بچه‏های کوچک در آن خوابیده بودند، عبور کرد، شروع کرد به گریه کردن . ما هم که می‏ترسیدیم بچه‏ها بیدار شوند، هر طور شد آرامش کردیم و علت گریه را پرسیدیم . گفت: من زن مستمندی هستم . اما سر و وضع زندگی من از رئیس جمهور مملکت‏بهتر است .» (17)

«پس از شهادت شهید رجایی که شهید نامجو با جمعی از دانشجویان و مسئولان دانشکده افسری به منزل آمدند و از نزدیک با زندگی ساده و متوسط او رو به رو شدند، شهید نامجو در حالی که گریه می‏کرد، کلاهش را بر زمین زد و گفت: بچه‏ها ببینید کی بر ما حکومت می‏کرد؟ شما را به خدا این زندگی را ببینید! خدا وکیلی کدام یک از شما این زندگی را دارید! .» (18)

پی‏نوشت:

1) سیره شهید رجایی، ص‏573، یوسف صباغیان .

2) همان، ص‏676 .

3) همان، ص‏622، خسرو تهرانی .

4) همان، ص‏406، هرمز طاوسی .

5) ابلغونی حاجة من لا یستطیع ابلاغ حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لایستطیع ابلاغها ثبت الله قدمیه علی الصراط یوم القیامة .» ; بحارالانوار، ج‏3، ص‏384 .

6) سیره شهید رجایی، ص‏572 .

7) همان، ص‏635 .

8) همان، ص‏636 .

9) و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک ...» ; نهج البلاغه، نامه 53 .

10) سیره شهید رجایی، ص‏697، سید احمد آوایی .

11) همان، ص‏581، محمد صدیقی .

12) همان، ص‏509، ابوالفضل قدیانی .

13) همان، ص‏607، یوسف صباغیان .

14) سیره شهید رجایی، ص‏672، محمد نوعی .

15) همان، ص‏558، محسن صدیقی .

16) ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقد روا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره‏» ; شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج‏11و 12، ص‏36 .

17) سیره شهید رجایی، ص‏539، رضا رسولی .

18) همان، ص‏540 .نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( سه شنبه 87/10/10 :: ساعت 6:0 عصر )

   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات عربی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات علوم زیستی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات شیمی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات فیزیک 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ریاضی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات دین و زندگی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
هندبوکهای مهندسی فلزات ASM
بزرگترین منبع اطلاعاتی جانورشناسی
گنجینه کتاب
پکیج طلایی تست زنی به روش مهندسی معکوس شامل 7 سی دی و 5 جزوه دیج
کتابخانه الکترونیکی شعرای معاصر
[همه عناوین(578)][عناوین آرشیوشده]


کلیه[18] . متوسطه[17] . رشته[17] . شاهد[15] . امام[14] . پیش[13] . دانشگاهی[13] . دبیرستان[13] . ایثارگران[12] . کشوری[12] . دی[11] . خرداد[10] . نمونه[10] . انسانی[9] . سوال[8] . Pro[7] . ماه[7] . v[6] . اسفند[6] . 1[6] . جواب[6] . چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم ؟ دانش آموزان چه می توانن[6] . تیر[5] . اول[5] . شهید[5] . فارسی[5] . نجفی[5] . نرم افزار[5] . مجموعه[4] . مدارس[4] . گروه[4] . کشور[4] . شناسی[4] . سوالات[4] . سال[4] . خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن ...[4] . بازی[4] . خارج[4] . تجربی[4] . تهران[4] . آداب خدمت‏رسانى[4] . اراک[3] . Speed[3] . 85[3] . Flash[3] . for[3] . جبرانی[3] . حذف[3] . خمینی[3] . ریاضی[3] . سوالخرداد[3] . شعبده[3] . علامه[3] . نمونه2[3] . قدرتمند[3] . فیزیک[2] . فیلم[2] . فایل[2] . فتوشاپ[2] . گیر[2] . مدیریت[2] . مرکزی[2] . لوازم[2] . نشانه های ابرار و خدمتگزاران[2] . نقش[2] . نگار[2] . نمونه سوالات فیزیک 1 دانلود نمونه سوالات فیزیک 1 <**ا[2] . هاریاضی[2] . هازمین[2] . هازیست[2] . ها[2] . هاعلوم[2] . و[2] . وظیفه خدمت‏رسانی از آن جا که جامعه اسلامی یک واحد به هم پیوسته[2] . ویرایش[2] . ویندوز[2] . علوم[2] . عربی[2] . روایت[2] . شوک[2] . زیست[2] . سرعت[2] . زمین[2] . دزد[2] . دهنده[2] . تی[2] . خدمت گذاری و زیادى روزى چند چیز سبب افزایش خیرات و ثواب مى‏شود،[2] . تذهیب[2] . تبدیل[2] . پاداش احسان[2] . پایه[2] . ای[2] . بهترین[2] . بهشتی[2] . اسکریپت[2] . In[2] . Converter[2] . 86[2] . 87[2] . |[2] . 79[2] . All[2] . Backup[2] . One[2] . 83[2] . Need[2] . Patch[2] . اجتماعی[2] . ادبیات[2] . اسکلت[2] . استان[2] . آموزش[2] . آبسال[2] . Stronghold[2] . Studio[2] . SWF . The . tools . Top . Ultimate . Undercover . Utilities . آتلیه . آثار تربیتى خدمت رسانى . آثار خدمتگزاری . آخرین . آداب احسان . Video . Vista . Windows . WMV . XaraD . Xilisoft . آمیز . ابزارهای . ابزاری . اپل . اتش . اتوماتیک . آسان . آماده . آمار . استفاده . استودیو . اسلیمی . ازظهر . اسپید . PES . photo . Photoshop . Pinnacle . Platinum . Player . Plus . Portable . Of . 84 . Outpost . Pack . SQL . Strike . Professional . Recorder . recovery . Response . Ripper . Safari . SBMAV . Secret . serial . serialDriver . Server . Shift . Sims . soeditor . Sound . SP . Bandwidth . Banner . BSplayer . Business . C&C . Card . cd . Cleaner . ClipFisher . CloneDVD . collection . Allok . Amayeta . AnFX . Apex . Apple . ArcGIS . Archmodels . Arial . ASF . Ashampoo . Auto . 80 . |با . 2 . 74 . 75 . 77 . Accelerator . Adobe . Adobe® . Age . Aleo . Counter . CS . DeleteOnClick . Designer . Disk . Download . DVD . Edition . Effect . Empires . Encrypt . Enterprise . Evermotion . FIFA . Final . Firewall . Intro . IV . Kids . l . Legends . LimeWire . LITE . Madness . Maker . Mass . Monitor . MOV . MySQL . FrameMaker® . Games . Generals . Genius . Glary . graphic . GTA . Handy . HDDLife . HiDownload . اشتراک . اضافی . اطلاعات . افزاری . افزایش . افسانه . امارات . انگشتی . انگیزه ها در خدمتگزاری خدمت امری است پسندیده اما آنچه ارزش آن ر . انواع . اهمیت و جایگاه خدمت رسانى خدمت رسانى یعنى سود رسانى و خیر رسانى . امام على(ع) و کارگزاران از ابعاد الهام بخش در سیره امام على(ع) . ان . انتقال . بهینه . بیسکویت . ایثارگرانزیست . بازدید . بازیهای . بالن . باند . بر آوردن حاجات مردم . برابر . بزرگان و پیام خدمت شان . بعد . بعنوان . به چه کسى نیکى کنیم . پرسش مهر 9،پرسش مهر9،خدمت رسانی،خدمتگزاری،عدالت،هدف ازخدمت،پرسش . پشتیبان . پنجم . پهنا . پی . تبلیغات . تجربه . پک . تردستی . ترین . تصاویر . تعمیرات . توپ . توسط . تجربیدبیرستان . حرفه‌ای . حضرت امام راحل(ره) و خدمتگزاری " با دلی آرام و قلبی مطمئن و رو . جذاب . جنون . ثبت . جادویی . خانگی . خدمت به مردم در پرتو مسئولیت پذیری، از منظر رهبری بنابر عقیده ا . خدمت رسانى .
 

>> بازدید امروز: 200
>> بازدید دیروز: 241
>> مجموع بازدیدها: 546450
» درباره من «

نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

زعفرون
ܓ❥استخدام, اشتغال, کسب درآمد ܓ❥
سی شاپ
فروشگاه دی شاپ
یوزرنیم پسورد nod 32
خوداشتغالی, طرح اقتصادی زودبازده, استخدامی
سوالات کارشناسی ارشد
محبوبترین ها
مهشاپ
بازی و نرم افزار موبایل [42]
جک [65]
مقاله [68]
روانشناسی [101]
مشاوره [75]
جورواجور [47]
[آرشیو(21)]

» آرشیو مطالب «
هفته اول مهر87
هفته دوم مهر87
هفته سوم مهر87
هفته چهارم مهر87
هفته اول آبان87
هفته ادوم آبان87
هفته سوم آبان87
هفته چهارم آبان 87
هفته اول آذر 87
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر87
هفته چهارم آذر87
هفته اول دی87
هفته دوم دی87
هفته سوم دی87
هفته چهارم دی87
هفته اول بهمن 87
هفته دوم بهمن 87
هفته سوم بهمن 87
هفته چهارم بهمن 87
هفته اول اسفند87
هفته دوم اسفند87
هفته سوم اسفند87
هفته چهارم اسفند87
هفته اول فروردین88
هفته دوم فروردین88
هفته سوم فروردین88
هفته چهارم فروردین88
هفته اول اردیبهشت88
هفته دوم اردیبهشت88
هفته سوم اردیبهشت88
هفته چهارم اردیبهشت88
هفته اول خرداد 88
هفته دوم خرداد 88
هفته سوم خرداد 88
هفته چهارم خرداد 88
هفته اول تیر 87
هفته دوم تیر 87
هفته سوم تیر 87
هفته چهارم تیر 87
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
افسانه جومونگ
گزارش تصویری عاشورا
افسانه جومونگ

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
نذر آقا
لنگه کفش
عاشق آسمونی
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
گل باغ آشنایی
آخرالزمان و منتظران ظهور
تکنولوژی با طعم دوستی
آنلاین گلچین
ای نام توبهترین سر آغاز
اسپایکا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
فروشگاه بیستِ بیست
سلطان شادمهرعقیلی...احسان عطارتبادکان
● بندیر ●
دیار عاشقان
تغییر مطلوب
%% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
****شهرستان بجنورد****
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
شعر انتظار ( مهدیانه )
یادداشتها و برداشتها
سارا احمدی
جهاد ادامه دارد...
پرنسس زیبایی
ما تا آخرایستاده ایم
ناز آهو
بانوی پایتخت
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام

دوستی و دوست یابی
قصرماشین
توشه آخرت
مهر 84
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
دلتنگی های مـــــــــــــــن
دستگاه پاپ کورن ساز
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
عمو همه چی دان
مکاشفه مسیح
فتو بلاگ
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
سوالات کارشناسی ارشد 91 , 92
سرود عرش
مقالات مشاوره و روانشناسی و اختلالات روانی و رفتاری
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

اسرائیل کودک کش، اسرائیل بچه کش، اسرائیل آدم کش، اسرائیل تروریست
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند)
چرا اینجوری؟
وبلاگ مرزداران عشق * ایران *
عاشورای سرخ،انتظارسبز
عدالت جویان نسل بیدار
خبرهای اسبفروشان
کودکان استثنایی
جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32- Kaspersky - Avira
یوزر آنتی ویروس و مسابقات تبیان و راسخون و قرآنی
زورخانه باباعلی
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
مهدویت
نور الهی
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
روان شناسی و اتیسم
حب الحسین اجننی
*آوای ققنوس *
یاسوج عــــشقـــــولـــــک
تعقل و تفکر
شب مهتابی
منتظر بیداری
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
حـــــکــــمــــت آ بــــــــاد
کتاب الکترونیکی
کشکول
روان شناسی
آپدیت جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32
سرزمین انتظار
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
کودک هشتاد و هشت علی زارع
عوامل پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟ عکس جالب
تنها
سایه ی همیشگی من
کوهنوردی
به نام خدا
افکارسادات افغانستان
اگه احمدی نژاد 50 کیلو وزن داره 45 کیلوش جیگره
طوفان در پرانتز
عکس بازیگران ، پیامک ، دانلود بازی نرم افزار ، کد متفاوت ، مقاله
پرسش مهر 10
هوای بارانی
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
هر چی که بخواهی هست
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
اختلالات و مشکلات جنسی
اقاقیای من
سوپر لینک خشگل دختر
میعادگاه
عکس لود
همه چی هست؟!!!!
خفن سرا
عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
یا امیر المؤمنین
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
دانشمندی برای تمام فصول
مسیح اندیمشک
سکوت نیمه شب
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
کوچک های بزرگ
دختر و پسر ها فراموش نکنند اینجا مرکز عکس های جدید ودانلوده
سریال افسانه جومونگ
ماهیان آکواریمی
چی داری؟ عکس ....
مشکلات زندگی جنسی آیا در زندگیتان ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت
متفاوت
حدیث نفس
یادداشت های یه آسمونی
هر چی دوس داری اسمشو بذار
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
رنگارنگ
دلتنگی.تنهایی.مهربونی
لینک باکس
منتظران دل شکسته
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
آخرین خبرها last news
اس ام اس عاشقانه اس ام اس سرکاری - sms love - smsi.parsiblog
روح .راه .ارامش
::::: نـو ر و ز :::::
سلام محب برمحبان حسین ع
دنیا به روایت یوسف
پشت خطی
در سایه سار وحدت
جک،عکس،نرم افزار
گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
عدل
سوالات کنکور دکتری
شاید تو باشی...
دلمه پیچ, دستگاه دلمه پیچ Dolmer
هسته گیر آلبالو
دل خوش
قالب بستنی ساز کودک
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
روان شناسی
آموزش شنا در خانه
هایپرمارکت
گلچین اینترنتی

» صفحات اختصاصی «

» وضعیت من در یاهو «
یــــاهـو
» طراح قالب «