هفته سوم فروردین88 - نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها
 
 
 
»» حکومت و خدمت

حکومت و خدمت

آنچه تاکنون درباره خدمتگزارى اهمیت و جلوه هاى آن نگاشتیم بیشتر بر محور خدمتهاى فردى و مردمى تاکید داشت اما بخش عمده و اساسى خدمتگزارى خدمت دولتها و حکومتهاست زیرا آنهااز سویى منابع ملى و ثروتهاى عمومى را دراختیار دارند واز سوى دیگر از امکانات اجرایى و راههاى به کارگیرى آن برخوردار. دراین بخش دو مطلب را یادآور مى شویم :

1. خدمتگزارى دولتمردان وارزش آن .

2.ایجاد روحیه و زمینه خدمتگزارى توسط آنها.

پیش از آن که به بررسى این بحث بپردازیم ذکر نکته اى ضرورى مى نماید:

فرهنگ حکومتها نقش زیربنایى در خدمتگزارى و عدم آن دارد. در حکومتهاى طاغوتى[ فرهنگ منیت] حاکم است . در نقطه مقابل حکومتهاى الهى واسلامى قرار دارند. که فرهنگشان[ فرهنگ عبودیت] است .

در بینش سردمداران طاغوتى همه چیز بر محور[ من] واشباع شهوات و غرایز شخصى دور مى زند و شکل مى گیرد. چنین حاکمانى تنها به منافع و تامین خواسته هاى خویش را مى اندیشند.

مردم در نظراینان از شخصیت و هویت مستقل وانسانى برخوردار نیستند وازاین روى از هر عاملى که پایه هاى قدرت آنان را استوار سازد سود مى جویند گر چه به قیمت فدا شدن ملت و جامعه تمام شود.

در بینش دولتمردان اسلامى جز کار و خدمت مخلصانه و صادق چیز دیگرى مطرح نیست .این جاست که[ تشنگان قدرت از شیفتگان خدمت] جدا مى شوند در منابع اسلامى به حاکمان و دولتمردان که با قوانین اسلام بر مردم حکومت مى کنند سفارش شده است که همواره کانون مهر و خدمتگزارى مردم باشند.

على[ ع] به فرماندار مصر چنین توصیه مى کند:

واشعر قلبک الرحمه للرعیه للرعیه لهم واللطف بهم ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان امااخ لک فى الدین واما نظیر لک فى الخلق 35 .

و مهربانى بر رعیت را براى دل خود پوششى گردان و دوستى ورزیدن با آنان را و مهربانى کردن با همگان . و مباش همچون جانورى شکارى که خوردنشان را غنیمت شمارى ! چه رعیت دو دسته اند! دسته اى برادر دینى تواند و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند.

اگر محور مسؤولیت پذیرى عبودیت حق و خدمت به مردم باشد هیچ گاه حکومت و ریاست به صورت هدف و طعمه در نمى آید بلکه امانتى است در اختیار حاکم .

على (ع) دراین باره مى فرماید:

ان عملک لیس لک بطعمه فى عنقک امانه وانت مسترعى لمن فوقک . لیس لک ان تفتات فى رعیه 36 ...

کارى که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتى است . آ که تو را بدان گمارده نگهبانى امانت را به عهده ات گذارده . تو را نرسد که آنچه خواهى به رعیت فرمایى .

حکومت اسلامى باید در راس برنامه ها واهدافش خدمت به مردم قرار بگیرد و بکوشد که در مردم روحیه خدمتگزارى ایجاد بکند و آنان را به سمت کارهاى اساسى و سازنده جذب نماید. طبعا چنین امرى طرح و برنامه دقیق و زمینه سازى مناسب را مى طلبد.

اینک اشارتى کوتاه به عوامل موثر درایجاد روحیه خدمتگزارى :

1. تبلیغات

تبلیغات نقش عمده اى در تشویق و ترغیب خدمتگزارى مردم براى خدمتگزارى دارد.

دولت علاوه برایجاد روحیه خدمتگزارى در مردم مى بایست خدماتى که براى مردم انجام مى دهد صادقانه با آنان در میان بگذارد. طرحها و برنامه هایى که امکان دارد مردم دراجراى آن نقشى داشته باشند به آنان ابلاغ کند.

براى اطمینان مردم به دولتمردان ضرورى است ازاخبار مبالغه آمیز و گزافه گوییها در زمینه بیلان خدمات و وعده هایى که رسیدن به آنها به زودى میسور نیست اجتناب شود.

در دستورالعمل سیاسى اجتماعى مولا على[ ع] مى خوانیم :

ایاک ...ان تعهدهم فتبع موعدک بخلفک .... والخلف یوجب المقت عندالله و عندالناس ... وایاک والعجله بالامور قبل اوانها.... 37

بپرهیزازاین که مردم را وعده اى دهى و در وعده خلاف آرى ... زیرا خلاف وعده خشم خدا و مردم را برانگیزاند... و بپرهیزاز شتاب در کارهایى که هنگام انجام آن نرسیده است .

بر مدیران و مسوولان کشوراست که هر کارى را به هنگام آن بگزارند وازاعلام واظهار طرح و برنامه اى که شرایط آن فراهم نیست احتراز نمایند.امام جواد[ ع] فرمود: [ اظهارالشى ء قبل ان یستحکم مفسده له . 38 ]

2. ضرورت تشویق و تنبیه

مساله دیگر که درایجاد زمینه و روحیه خدمتگزارى موثراست تشویق و تنبیه بجا و بموقع است . حکومت اسلامى نباید خدمت و خیانت را یکسان ببیند و با نیک و بد برخورد مساوى داشته باشد زیرااین گونه برخورد زمینه خدمتگزارى را در مردم از بین مى برد.

امیرالمومنین[ ع] مى فرماید:

و لا یکونن المحسن وامیسى عندک بمنزله سواء فان فى ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فى الاحسان و تدریبا لاهل الاساءه على الاساءه ... 39

و مبادا نکوکار و بدکردار در دیده ات برابر آید که آن رغبت نکوکار در نیکى کم کند و بدکردار را به بدى وادار نماید.

3.انتخاب کارگزاران صالح

دولت و حکومت اسلامى وقتى موفق به ارائه خدمات وایجاد جو و فضاى خدمتگزارى خواهد بود که از مدیرانن و کارگزاران شایسته و واجد شرایط برخوردار باشد.انتخاب صحیح در کاراجرایى ویژه در کارهاى کلیدى مهمترین مساله براى زمامداران است .

بازسازى مراکز خدمت رسانى و مدیریت کشور و پاکسازى آنهااز عوامل ناسالم و ناشایسته عامل مهمى درایجاد زمینه خدمتگزارى دولت و مردم به شمار مى آید.

به فرموده على(ع) :

ان نشر وزرائک من کان لاشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فى الاثام فلایکون لک بطانه فانهم اعوان الاثمه واخوان الظلمه 40 .

بدترین وزیران تو کسى است که پیش تو وزیر بدکاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نموده . پس مبادا چنین کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند و ستمکاران را کمک کار.

سپس حضرت به ویژگیهاى نیروهاى جایگزین اشاره نموده و براین نکته یادآور مى شودکه :

تلاش کن از کسانى که نظام و حکومت استفاده کنى که تخصص و تعهدشان محرز و مسلم شده باشد:

... وانت واجد منهم خیرالخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم ولیس علیه مثل آصارهم واوزارهم ممن لم یعاون ظالما على طلمه ولا آثما على الثمه .اولئک احف علیک موونه اواحسن لک معونه واحنى علیک عطفا واقل لغیرک ایفا فاتخذ اولئک خاصه لخلواتک و حفلاتک ...

و تو جانشینى بهترازایشان خواهى یافت که در راى و گذاردن کار چون آنان باشد و گناهان و کردار بد آنان را بر عهده ندارد آن کهستمکارى را در ستم یار نبوده و گناهکارى را در گناهش مددکار. بار اینان بر تو سبکتراست و یارى ایشان بهتر و مهربانى شان بیشتر و دوستى شان با جز تو کمتر. پس اینان را خاص خلوت خودگیر و در مجلسهایت بپذیر.

4.ایجاد جواعتماد وامنیت

ایجادانگیزه خدمت و گسترش آن در بین مردم فضاى مناسبى را مى طلبد.

دولت مى توانداین نقش را داشته باشد و زمینه هاى مناسب را براى عرضه خدمت از سوى مردمان خدمتگزارایجاد کند از جمله :اعتماد به مردم و بهاى لازم به کار آنان .این امر سبب مى گردد که مردم با عشق و علاقه به خدمات عمومى روى بیاورند و بسیارى از نابسامانیهاى اجتماعى را سامان دهند و جامعه را به عطر دل انگیز خدمت و کمک به همنوع معطر کنند.این جواعتماد بسیارى از بدگمانیها رااز بین مى برد و در نهایت رنج و مشقت دولت را دراداره جامعه مى کاهد.

:به فرموده امیر مؤمنان

... فلیکن منک فى ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا 42 ...

پس رفتار تو چنان باید که خوش گمانى رعیت برایت فراهم آید که این رنج دراز رااز تو مى زداید.

________________________________________

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( یکشنبه 88/1/23 :: ساعت 8:0 عصر )


»» آثار اجتماعى

آثار اجتماعى

1 ـ شکوفایى اخلاق و معنویت مردم: خدمت به مردم مقدمه ایمان، عبادت و شکوفایى اخلاق و معنویت و آرامش روانى در گستره اجتماع است. بسیارى از تیرگیهاى اخلاقى، کج‏خلقى‏ها، فاصله گرفتن از معنویت‏ها، از ناحیه فقر و محرومیت، معضلات اجتماعى، بیکارى، فساد حاکم بر ادارات و دستگاههاى دولتى و لاینحل ماندن گره‏هاى زندگى ناشى مى‏شود. امکان دارد شدت فقر و بیکارى و مشکلات زندگى انسان را تا سر حد کفر و بى دینى بکشد!

بدون تردید خدمت رسانى زمینه شکوفایى اخلاق الهى و روى‏آورى به ارزشهاى دینى را در جامعه فراهم مى‏سازد، وقتى مردم از نظر معیشت و زندگى شخصى و اجتماعى دغدغه خاطر نداشته باشند و ناچار نباشند براى به دست آوردن لقمه‏اى نان تن به گناه و کارهاى خلاف شرع دهند، وقتى ببینند کارها با تدبیر دولتمردان و کارگزاران نظام به خوبى پیش مى‏رود، وقتى به هر اداره‏اى قدم مى‏نهند با روى گشاده انسانهایى خدوم رو به رو مى‏شوند و ناگزیر نمى‏شوند براى حل مشکل خویش تملق بگویند، وقتى زمینه اشتغال و ازدواج را براى فرزندان خود و دیگران فراهم مى‏بینند و سرانجام وقتى هیچ‏گونه تبعیضى در ادارات مشاهده نکنند، قطعاً نشاط مى‏گیرند؛ اعصابشان آرامش دارد؛ اضطراب و دلهره نمى‏گیرند؛ از کوره در نمى‏روند و بدخلقى نمى‏کنند. آنگاه که در جمع خانواده نیز حاضر مى‏شوند عقده‏اى ندارند تا آن را روى زن و فرزندانشان خالى کنند. لذا خود به خود محیط زندگى با نور ایمان، پرستش و اخلاق اسلامى عطرآگین مى‏گردد.

مردم در چنین جامعه‏اى بهتر خدا را مى‏پرستند. بیشتر حال عبادت و تضرع پیدا مى‏کنند و توفیق بیشترى براى تهذیب نفس مى‏یابند و بهتر از گذشته در صحنه‏هاى اجتماعى حضور یافته، ایثار و فداکارى مى‏کنند. اینان، انسانیت، نوع دوستى و اخلاق اسلامى را به نمایش خواهند گذاشت و همگام با خدمتگزاران مخلص زمزمه خواهند کرد: «قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ جَوارِحى وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِحى وَ هَبْ لِىَ الْجِدَّ فى خَشْیَتِکَ وَالدَّوامَ فِى الاِْتِّصالِ بِخِدْمَتِکَ...»

2 ـ دمیدن روح امید؛ فقر و بیکارى، فساد، تبعیض، مشکلات معیشتى، دست و پنجه نرم کردن با انواع گرفتاریها و نیافتن راه چاره براى گریز از مشکلات، روح امید و نشاط را از مردم مى‏گیرد و جامعه را به کالبدى بى جان مبدّل مى‏سازد و زمینه بى ایمانى، رشد مفاسد اجتماعى و انواع نابسامانیهاى اجتماعى را فراهم مى‏کند.

وقتى مردم از مسئولان و مدیران و دولتمردان نظام اسلامى صداقت، تعهد و دلسوزى و تلاش پیگیر براى رفع مشکلات را مشاهده کنند و آثار و برکات خدماتشان را در صحنه اجتماعى ببینند، روح امید، نشاط، عشق و ایمان در جانشان دمیده مى‏شود و آنان را به زندگى امیدوار مى‏کند و جنبش و تحولى دوباره مى‏گیرند.

3 ـ رشد عزّت اسلامى؛ مردم وقتى پا در هر اداره‏اى نهند و با افرادى زحمت‏کش، خدمتگزار و مخلص رو به رو شوند، اخلاق اسلامى، برخورد کریمانه و عزّت و احترام آنان را ببینند در خود احساس شرافت و بزرگى خواهند کرد. دیگر ناچار نمى‏شوند براى مشکل‏گشایى خود به پول و پارتى متوسل گردند و خود را به ذلت دچار کنند و زبان به التماس بگشایند.

این احساس عزت اسلامى روح آنها را به گونه‏اى پرورش مى‏دهد که در فراز و نشیب‏هاى زندگى همواره احساس کرامت و شرافت کنند. در برابر هر کس و ناکسى سر فرود نیاورند و رفته رفته به ملّتى سرفراز و آزاده مبدّل مى‏شوند که بتوانند از استقلال و آزادى خود و مملکتشان دفاع کنند.

امام على(ع) فرمود:

مَنْ عَدَلَ فى سُلْطانِهِ وَ بَذَلَ اِحْسانَهُ اَعْلَى اللّهُ شَأْنَهُ وَ اَعَزَّ اَعْوانَهُ.

هر که در تصدّى و مسئولیتش دادگرى کند و نیکى‏هاى خود را بذل نماید، خداوند او را بلندمرتبه و اعوان و انصارش را عزیز و غالب گرداند.

و به قول فردوسى:

کسى را که ایزد کند ارجمند  دهد مایه و پایگاه بلند 

4 ـ ریشه‏کنى بسیارى از مفاسد اجتماعى؛ در سایه خدمت‏رسانى به موقع و مفید و حل معضلات اجتماعى و سامان یافتن کارها، زمینه بسیارى از مفاسد اجتماعى و نیز اخلاقى از بین مى‏رود. از این رو، مردم براى گذران زندگى دنبال شغل‏هاى کاذب و غیر مشروع نمى‏روند، جوانان به مواد مخدّر، مشروبات الکلى، فحشا و منکرات پناهنده نمى‏شوند، اوقات خود را سر خیابانها، کوچه‏ها و گذرها سپرى نمى‏کنند و تن به سرقت اموال، دزدى و دیگر بزهکاریها نمى‏دهند.

5 ـ برانگیختن حسّ سپاسگزارى؛ سودرسانى به مردم، حس سپاسگزارى را در آنها برمى‏انگیزد. دلها در اصل بر پایه دوستى نیکوکاران سرشته شده است و انسان همواره در برابر خوبیها و خدمات نیکوکاران زبان به نیکى مى‏گشاید و از آنان قدردانى مى‏کند. انسانهاى خدوم همواره در خاطره‏ها زنده مى‏مانند و شاید هیچ عملى به اندازه نیکى و خدمت به مردم حس سپاسگزارى آنان را برنینگیزد. به تعبیر امام(ع):

مَا اکْتَسَبَ الشُّکْرَ بِمِثْلِ الْمَعْرُوفِ.

هیچ چیزى همانند کارهاى نیک تشکر و سپاس (دیگران) را برنمى‏انگیزد.

و: مَنْ بَذَلَ بِرَّهُ انْتَشَرَ ذِکْرُهُ.

هر کس کارهاى نیکش را (به مردم) بذل کند آوازه مى‏یابد.

سعدى گوید:

چنان صرف کن دولت و زندگانى  که نامت به نیکى بماند مخلّد 

6 ـ اتحاد و همبستگى و استحکام روابط اجتماعى؛ رواج نیکى، سودرسانى به یکدیگر، صفا و صمیمیت، حس انسان دوستى در جامعه، روابط مردم را نسبت به یکدیگر استحکام مى‏بخشد و روح برادرى را زنده مى‏کند. اتحاد و انسجام آنها را بیشتر مى‏کند و تفرقه و دو دستگى و حتى چند دستگى‏ها را از میان مى‏برد و جامعه را به جامعه‏اى قرآنى مبدّل مى‏سازد. خداوند متعال چنین جامعه‏اى را، «جامعه‏اى در حال رشد» دانسته و این گونه به نمایش گذاشته است:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَریهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً سیماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْریةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الاِْنْجیلِ کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَــءَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّراعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفّارَ...(فتح: 29)

محمد(ص) فرستاده خداست؛ و کسانى که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان‏اند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود مى‏بینى در حالى که همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتى است که جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پاى خود ایستاده است و به قدرى رشد و نمو کرده که زارعان را به شگفتى وامى‏دارد؛ این براى آن است که کافران را به خشم آورد!

شایستگى دولتمردان، تدبیر آنان، صداقت، تلاش خستگى‏ناپذیر، تعهد و دلسوزى، روحیه ایثار و فداکارى و خدمتگزارى آنان، از مردم و اجتماع اسلامى سدّى پولادین و بنیانى مرصوص مى‏سازد که امواج سهمگین، توان در هم شکستن آن را ندارد.

7 ـ پرورش روحیه شهادت‏طلبى؛ خدمت رسانى مخلصانه به مردم روح حماسه‏آفرینى و شهادت‏طلبى را در آنان زنده مى‏کند. به گونه‏اى که براى حضور در صحنه دفاع صف مى‏کشند. از یکدیگر سبقت مى‏گیرند و به آسانى از چرب و شیرین دنیا دست برمى‏دارند و از آرمانهاى دینى و نظام اسلامى حمایت مى‏کنند و زمزمه‏شان این شعر سعدى است:

من سرى دارم و در پاى تو خواهم بازید  خجل از ننگ بضاعت، که سزاوار تو نیست 

نمونه این صفات مخلصانه و پرورش روحیه حماسى را در زمان حضور امام خمینى(ره) و صحنه‏هاى هشت سال دفاع مقدس به خوبى مى‏توان مشاهده کرد.

و بدین ترتیب خدمت‏رسانى به مردم، اجتماع را در عبادت و بندگى خدا، خودسازى، اخلاق، عرفان و معنویت، ترویج معروف و ریشه‏کنى مفاسد و... کمک مى‏کند و نور خدا و توحید را در جامعه مى‏گستراند. عزّت و شرافت مى‏آفریند، اتحاد و همبستگى ایجاد مى‏کند و از مردم بنیانى مرصوص مى‏سازد که بتوانند در برابر توطئه‏هاى دشمنان اسلام پایدارى کنند و در صحنه‏هاى نبرد حماسه بیافرینند.

حسن ختام مقاله بیان جامعى از امیر مؤمنان علیه‏السلام است که برخى از آثار و برکات خدمت رسانى ازآن استفاده مى‏شود. بخشى از سخنان گهربار حضرت چنین است:

... فَاِذا اَدَّتِ الرَّعِیَّةُ اِلَى الْوالى حَقَّهُ، وَ اَدَّى الْوالى اِلَیْها حَقَّها، عَزَّ الْحَقُّ بَیْنَهُمْ، وَ قامَتْ مَناهِجُ الدّینِ، وَاعْتَدَلَتْ مَعالِمُ الْعَدْلِ، وَ جَرَتْ عَلى اَذْلالِهَا السُّنَنُ. فَصَلَحَ بِذلِکَ الزَّمانُ، وَ طُمِعَ فى بَقاءِ الدَّوْلَةِ، وَ یَئِسَتْ مَطامِعُ الاَْعْداءِ. وَ اِذا غَلَبَتِ الرَّعِیَّةُ والِیَها، اَوْ اَجْحَفَ الْوالى بِرَعِیَّتِهِ، اخْتَلَفَتْ هُنالِکَ الْکَلِمَةُ، وَ ظَهَرَتْ مَعالِمُ الْجَوْرِ، وَ کَثُرَ الاِْدْغال فِى الدّینِ، وَ تُرِکَتْ مَحاجُّ السُّنَنِ، فَعُمِلَ بِالْهَوى، وَ عُطِّلَتِ الاَْحْکامُ، وَ کَثُرَتْ عِلَلُ النُّفُوسِ، فَلا یُسْتَوْحَشُ لِعَظیمِ حَقٍّ عُطِّلَ، وَ لا لِعَظیمِ باطِلٍ فُعِلَ. فَهُنالِکَ تَذِلُّ الاَْبْرارُ، وَ تَعِزُّ الاَْشْرارُ، وَ تَعْظُمُ تَبِعاتُ اللّه عِنْدَ الْعِبادِ.

پس هر گاه ملت حق والى را بپردازد و زمامدار نیز حقوق ملت را پاس دارد، حق در میانشان شکوه یابد، راههاى دین استوار گردد. شناسه‏هاى عدالت راست شود و سنتها در روندى فراخور جریان یابد. بدین سان، زمانه اصلاح مى‏شود. به ماندگارى دولت امید مى‏رود، و آزمندى دشمنان به نومیدى مبدل مى‏گردد. ولى هنگامى که ملت بر زمامدار خود چیره خو شود و زمامدار با ملت خود از در زورگویى درآید، اختلاف کلمه رخ مى‏دهد، نشانه‏هاى جور آشکار مى‏شود، دغلکارى در دین فزونى مى‏یابد و راههاى اصلى سنت بى رهرو مى‏ماند. هوا و هوس مبناى عمل قرار مى‏گیرد و احکام به تعطیل کشیده مى‏شود. بیماریهاى نفسانى فزونى مى‏گیرد. چنان که از تعطیل حق، هر چند بزرگ باشد، و عملى شدن باطل، هر چند چشمگیر، کسى احساس نگرانى نمى‏کند. از این رو، نیکان به ذلت مى‏افتند و بدان عزت مى‏یابند و بندگان از خدا کیفرى گران مى‏بینند.

 

نتیجه‏گیرى

از مجموع آنچه در این مقاله از آن بحث شد نتیجه‏گیرى مى‏شود که:

1 ـ خدمت رسانى، فعلى اخلاقى و ارزشى است. آیات و روایات فراوانى به این مطلب دلالت دارد. در آثار و کتابهاى اخلاقى علماى بزرگ اخلاق نیز از آن به عنوان فضیلتى اخلاقى تحت عناوینى مانند اعانت مسلمانان، سعى در قضاى حاجت مؤمنان و غیر آن بحث شده است.

2 ـ معیارهاى ارزشمندى خدمت رسانى به مردم چنین است: ارزش ذاتى دارد، کارى عقلایى، پسندیده و تحسین‏برانگیز است و کمتر عملى در ارزشمندى به پاى آن مى‏رسد. همچنین مبتنى بر احساس انسان‏دوستانه و غیرخواهى است. برکات فراوان دنیوى و اخروى دارد. از جمله بهترین راههاى تقرب به خداوند است و بالاخره ارزشى همسان و چه بسا بالاتر از بعضى عبادت‏ها دارد.

3 ـ خدمتى ارزشمند است که توأم با اخلاص، توکل، عبودیت و بندگى، محبت به مردم، عدل و انصاف، ارتباط مستقیم با مردم، تواضع و گشاده‏رویى، استقامت در کار، تحمّل نیش و نوشها، وفا به عهد و پیمان، پرهیز از منّت‏گذارى و آزار رسانى، مشکل‏گشایى و مانند آن باشد.

4 ـ خدمت به مردم، گذشته از آثار و برکات دنیوى و اخروى، آثار تربیتى و اخلاقى فراوانى دارد. به عنوان نمونه در پرورش روحى و تکامل معنوى، نشاط معنوى، جلوگیرى از لغزشهاى خوار کننده، محبوبیت اجتماعى خدمتگزار تأثیر مى‏گذارد.

شکوفایى اخلاق و معنویت مردم، دمیدن روح امید، رشد عزّت اسلامى، ریشه‏کنى بسیارى از مفاسد اجتماعى، برانگیختن حسّ سپاسگزارى، وحدت و همبستگى و پرورش روحیه شهادت‏طلبى از آثار تربیتى اجتماعى است.

5 ـ اگر کارگزاران و دولتمردان نظام اسلامى در خدمت رسانى به مردم سهل‏انگارى کنند، وحدت مردم به اختلاف کلمه مبدّل مى‏شود، نشانه‏هاى ستم آشکار مى‏گردد و جامعه به هلاکت و سقوط دچار خواهد شد.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( چهارشنبه 88/1/19 :: ساعت 8:0 عصر )

»» فرهنگ خدمت گزاری:

فرهنگ خدمت گزاری:

وقتی سخن از فرهنگ به میان می آید، بخشی از ذهن ما متوجه آداب و رسوم، سنن، اعتقادات وباورها و زبان و ادبیات می شود که هویت جامعه را تشکیل می دهند. بی تردید ساز و کار تثبیت و یا تغییر فرهنگ و به عبارت دیگر، فرهنگ سازی، متوجه اهالی فرهنگ یا فرهنگیان می باشد که حافظان حریم ارزشها درجامعه می باشد.

منظور از فرهنگیان، رهبران، اندیشمندان،مدیران فرهنگی و هنرمندان جامعه است که در شکل گیری فرهنگ، نقش ممتاز و برجسته ای دارند و تغییر و تحولات اجتماعی، به حرکت و سکوت آنان بستگی داشته ومردم از ایشان پیروی می کنند.

این امر، یعنی اصلاح ساختار فرهنگی، نیازمند تجدید نظر در باورها و نگرشها، ایجاد انگیزه ها وانگیخته ها و از همه مهمتر، تبیین اصول اعتقادی و دینی  مورد قبول جامعه می باشد.

علاوه بر این، اصلاح فرهنگ، مستلزم ایجاد تشکیلات سازمان یافته و معطوف به هدفی است که با حمایت اهالی فرهنگ و مجریان فرهنگی به شکل بسیج همه جانبه هدف گزینی، برنامه ریزی و اجرا گردد.

از این رو، امسال همچون سال های گذشته به نام و عنوان خاصی نامگذاری گردیده  است. این ابتکار عمل از جانب مقام معظم رهبری که سکان دار نظام اسلامی می باشد، گویای نکات دقیق و عمیقی است.

فشارها و هجمه های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی دشمن از بیرون و دنیا طلبی و سوء مدیریت بعضی از مسولین نظام و جناح بازی های سیاسی از درون، زمینه نارضایتی را برای اقشار مختلف مردم رقم می زند. فراموش نکنیم که بی توجهی به مردم، در حقیقت سست کردن و متزلزل نمودن قدرت پشتیبان و حامی نظام اسلامی می باشد ،- که این امر به شعار ناکار آمدی دین و مدیریت دینی در امور دنیا و جدایی دین از سیاست کمک می نماید .-در این حال، مقام معظم رهبری با درایت و تیزهوشی بار دیگر این تهدید را به فرست تازه ای تبدیل نمودند. ایشان در سالهای گذشته با طرح شعار فقرزدایی،اشتغال، دفع فساد و تبعیض و به ویژه تقویت جریان عدالت خواهی، رفع مشکلات و آسیب هایی که رفته رفته به تهدیدی جدی مبدل می شود به مسوولان گوشزد نمودند و در این راستا عزم ملی و عمومی را در راه مبارزه با معضلات اجتماعی به یاری خواسته و خطاب به سه قوه، نهضتی بزرگ را برای خنثی نمودن توطئه دشمنان داخلی و خارجی در راستای ناکار آمد جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران ونظام دینی،در خواست نمودند .

طبیعی است که این مهم جز با یک بسیج همه جا نبه خارج از روند عادی سازمان ها و نهاد های دولتی و بدون عزم همگا نی و شور انقلابی و به خصوص مطالبات مردمی اجرا شدنی نیست. به همین دلیل عنوان نهضت ،معرفت حرکتی عظیم و همه جانبه است.

امید آن که این حرکت بزرگ و خدا پسندانه آغازی در جهت تثبیت و تقویت اسلام و مسلمین باشد.

دراین مختصر قصد داریم تا اصول خدمت رسانی،یعنی گره گشایی از کار مردم ،یاوری درماندگان ونیاز مندان و تلاش برای خدمت به دیگران را که ریشه در مبانی ایدئولوژی و جهان بینی مذهبی دارد و ساحت های مختلف آن را که بر خاسته از کتاب و سنت است، جستجو کنیم و بدون پردازش تفصیلی در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم .پیشاپیش دستان پر محبت دوستانی که قصور و تقصیرات حقیر را گوش زد می کنند می فشارم و بر آن بوسه می زنم.

پاورقی

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( سه شنبه 88/1/18 :: ساعت 8:0 عصر )


»» خدمت به مردم، افتخاری بزرگ

خدمت به مردم، افتخاری بزرگ

همان گونه که امام خمینی رحمه‏الله مکرر می‏فرمودند خود را خدمتگزار مردم بدانید، حضرت آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای، شاگرد آن پیر فرزانه نیز همواره بر این مطلب تأکید دارند که مسؤولان در هر رده‏ای که هستند، باید خود را خدمتگزار مردم بدانند. ایشان در این زمینه می‏فرمایند: «... این مردم ـ همان طور که امام مکرر فرمودند ـ ولی نعمت‏های ما هستند؛ این شوخی نیست. من یکی از مسؤولان را در محضری دیدم که برخوردش با مردم قدری متکبرانه بود، پیغام دادم و گفتم به ایشان بگویید که اگر می‏خواهد جبران آن برخورد را بکند، باید در همان طور محضری ظاهر بشود و بگوید: ای مردم! من نوکر شمایم. خلاف که نگفته ... یک مسؤول کشور چکاره است؟ فلسفه وجودی ما، غیر از خدمت به مردم چیست؟ امام فرمودند: اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر از این است که رهبر بگویند. این حرف درستی است؛ چون خدمتگزاری برای انسانی که دلش بیدار باشد، مدح بزرگ‏تری است... اگر این ملّت شهادت می‏دادند، که قطعاً می‏دادند که امام خدمتگزار آن‏هاست، امام بیش تر خوشحال می‏شد، که همه ملّت یک صدا فریاد بزنند که تو رهبر ما هستی. خدمتگزاری به مردم افتخار است».

ضرورت پرکردن شکاف‏های اقتصادی

رهبر معظم انقلاب، ضمن یادآوری خدمات توده‏های مردم، به دولت مردان تأکید می‏کنند که بکوشند تا رفاه و آسایش و آرامش خاطر این مردم به نحو احسن تأمین گردد: «... به دولت خدمتگزار و لایق نیز یادآور می‏شوم که این ملّت بزرگ و فدارکار، به خصوص طبقات محروم و پابرهنگان، که بار اصلی انقلاب و کشور را همیشه بر دوش داشته‏اند، حقاً شایسته خدمت و سزاوار صمیمیت‏اند. در تمام برنامه‏ها و تصمیم‏ها، بیش از هر چیز، لازم است استیفای حقوق و تأمین رفاه و آسایش و رشد مادّی و معنوی و حفظ عزّت و شرف آنان مورد توجّه باشد. اگر در دوران‏های گذشته، همه سرمایه و پول و شغل و تحصیل و عمران، خلاصه همه خیرات در جهت منافع مرفهین به کار می‏رفت ...، نظام اسلامی به عکس، باید تمام همّت خود را به پُر کردن شکاف‏های عمیق اقتصادی و اجتماعی میان فقیر و غنی مصروف کند و سرمایه‏های مادّی و معنوی کشور را در راه خدمت به پابرهنگان ـ که حقّ حیات به گردن کشور دارند ـ به‏کار اندازد».

ضرورت ایجاد فضای آرام

پرواضح است که در فضای پرتنش و متشنّج،امکان انجام وظایف، آن چنان که باید میسر نمی‏شود. از این رو، یکی از توصیه‏های مهمّ مقام معظم رهبری به مسؤولان، این بوده و هست که مراقب باشند از راه مطرح کردن بحث‏های نامناسب، فضای عمومی جامعه را متشنج نسازند؛ چون این کار، آنها رااز انجام دادن وظایف اصلی که بر عهده دارند باز خواهد داشت: «یک توصیه هم به مسؤولان و فعّالان سیاسی عرض کنم. ... مراقب باشید که تهییج سیاسی برای کشور مضرّ است. فضا باید آرام و متعادل باشد تا دولت و مسؤولان بتوانند به وظایف خود عمل کنند. در شرایط متهیّج و متشنج سیاسی، آسان‏ترین کارهایِ جاری هم دشوار خواهد شد. ... وحدت کلمه را حفظ کنید. ... امروز وظیفه بزرگی بردوش مسؤولان است و آن این است که این نعمت عظیم خداوندی را که به آنها داده شده ـ نعمت خدمت به مردم ـ [را] شکرگزاری کنند».

اولویت‏های خدمت رسانی به مردم

مقام معظم رهبری، با اشرافی که به تمام مسائل جامعه دارند، درضمن ارائه رهنمودهای سازنده، بر طرف ساختن سه مسأله فقر، ناامنی و بی سوادی را، از اولویت‏های جامعه ذکر کردند و به مسؤولان تأکید نمودند در حدّ توان، به برطرف شدن این امور کمک کنند: «کار دیگری که باید انجام دهیم، این است که صحنه جامعه را از سه دشمن بزرگ، یعنی فقر و ناامنی و بی‏سوادی پاک کنیم. باید آنها را از جامعه برطرف کنیم. باید برای رفع آن برنامه‏ریزی و کار و تلاش بشود. ناامنی در یک کشور ـ چه ناامنی قضایی و چه ناامنی شغلی و مدنی ـ بر خلاف توصیه اسلام است و یک ضدارزش می‏باشد. باید برای تأمین آن کار بشود. بی سوادی و فقر هم همین گونه است. مبارزه با فقر، غیر از تأمین عدالت اجتماعی است .... عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض.... ما فقط از راه تعالیم اسلام می‏توانیم فقر را برطرف کنیم، عدالت اجتماعی را مستقرّ کنیم. امنیت را ایجاد کنیم و بی سوادی را ریشه کن نماییم. بدون اسلام، نمی‏توانیم به این اهداف برسیم و مقاصدمان برآورده نخواهد شد».نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » حسن hassan ( یکشنبه 88/1/16 :: ساعت 8:0 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

نمونه سوالات مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات عربی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات علوم زیستی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات شیمی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات فیزیک 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات ریاضی 1 سال اول متوسطه کلیه رشته ها
نمونه سوالات دین و زندگی سال اول متوسطه کلیه رشته ها
هندبوکهای مهندسی فلزات ASM
بزرگترین منبع اطلاعاتی جانورشناسی
گنجینه کتاب
پکیج طلایی تست زنی به روش مهندسی معکوس شامل 7 سی دی و 5 جزوه دیج
کتابخانه الکترونیکی شعرای معاصر
[همه عناوین(578)][عناوین آرشیوشده]


کلیه[18] . متوسطه[17] . رشته[17] . شاهد[15] . امام[14] . پیش[13] . دانشگاهی[13] . دبیرستان[13] . ایثارگران[12] . کشوری[12] . دی[11] . خرداد[10] . نمونه[10] . انسانی[9] . سوال[8] . Pro[7] . ماه[7] . v[6] . اسفند[6] . 1[6] . جواب[6] . چگونه خدمت گذار خوبی برای جامعه باشیم ؟ دانش آموزان چه می توانن[6] . تیر[5] . اول[5] . شهید[5] . فارسی[5] . نجفی[5] . نرم افزار[5] . مجموعه[4] . مدارس[4] . گروه[4] . کشور[4] . شناسی[4] . سوالات[4] . سال[4] . خدمتگزاری به مردم در سیره و سخن ...[4] . بازی[4] . خارج[4] . تجربی[4] . تهران[4] . آداب خدمت‏رسانى[4] . اراک[3] . Speed[3] . 85[3] . Flash[3] . for[3] . جبرانی[3] . حذف[3] . خمینی[3] . ریاضی[3] . سوالخرداد[3] . شعبده[3] . علامه[3] . نمونه2[3] . قدرتمند[3] . فیزیک[2] . فیلم[2] . فایل[2] . فتوشاپ[2] . گیر[2] . مدیریت[2] . مرکزی[2] . لوازم[2] . نشانه های ابرار و خدمتگزاران[2] . نقش[2] . نگار[2] . نمونه سوالات فیزیک 1 دانلود نمونه سوالات فیزیک 1 <**ا[2] . هاریاضی[2] . هازمین[2] . هازیست[2] . ها[2] . هاعلوم[2] . و[2] . وظیفه خدمت‏رسانی از آن جا که جامعه اسلامی یک واحد به هم پیوسته[2] . ویرایش[2] . ویندوز[2] . علوم[2] . عربی[2] . روایت[2] . شوک[2] . زیست[2] . سرعت[2] . زمین[2] . دزد[2] . دهنده[2] . تی[2] . خدمت گذاری و زیادى روزى چند چیز سبب افزایش خیرات و ثواب مى‏شود،[2] . تذهیب[2] . تبدیل[2] . پاداش احسان[2] . پایه[2] . ای[2] . بهترین[2] . بهشتی[2] . اسکریپت[2] . In[2] . Converter[2] . 86[2] . 87[2] . |[2] . 79[2] . All[2] . Backup[2] . One[2] . 83[2] . Need[2] . Patch[2] . اجتماعی[2] . ادبیات[2] . اسکلت[2] . استان[2] . آموزش[2] . آبسال[2] . Stronghold[2] . Studio[2] . SWF . The . tools . Top . Ultimate . Undercover . Utilities . آتلیه . آثار تربیتى خدمت رسانى . آثار خدمتگزاری . آخرین . آداب احسان . Video . Vista . Windows . WMV . XaraD . Xilisoft . آمیز . ابزارهای . ابزاری . اپل . اتش . اتوماتیک . آسان . آماده . آمار . استفاده . استودیو . اسلیمی . ازظهر . اسپید . PES . photo . Photoshop . Pinnacle . Platinum . Player . Plus . Portable . Of . 84 . Outpost . Pack . SQL . Strike . Professional . Recorder . recovery . Response . Ripper . Safari . SBMAV . Secret . serial . serialDriver . Server . Shift . Sims . soeditor . Sound . SP . Bandwidth . Banner . BSplayer . Business . C&C . Card . cd . Cleaner . ClipFisher . CloneDVD . collection . Allok . Amayeta . AnFX . Apex . Apple . ArcGIS . Archmodels . Arial . ASF . Ashampoo . Auto . 80 . |با . 2 . 74 . 75 . 77 . Accelerator . Adobe . Adobe® . Age . Aleo . Counter . CS . DeleteOnClick . Designer . Disk . Download . DVD . Edition . Effect . Empires . Encrypt . Enterprise . Evermotion . FIFA . Final . Firewall . Intro . IV . Kids . l . Legends . LimeWire . LITE . Madness . Maker . Mass . Monitor . MOV . MySQL . FrameMaker® . Games . Generals . Genius . Glary . graphic . GTA . Handy . HDDLife . HiDownload . اشتراک . اضافی . اطلاعات . افزاری . افزایش . افسانه . امارات . انگشتی . انگیزه ها در خدمتگزاری خدمت امری است پسندیده اما آنچه ارزش آن ر . انواع . اهمیت و جایگاه خدمت رسانى خدمت رسانى یعنى سود رسانى و خیر رسانى . امام على(ع) و کارگزاران از ابعاد الهام بخش در سیره امام على(ع) . ان . انتقال . بهینه . بیسکویت . ایثارگرانزیست . بازدید . بازیهای . بالن . باند . بر آوردن حاجات مردم . برابر . بزرگان و پیام خدمت شان . بعد . بعنوان . به چه کسى نیکى کنیم . پرسش مهر 9،پرسش مهر9،خدمت رسانی،خدمتگزاری،عدالت،هدف ازخدمت،پرسش . پشتیبان . پنجم . پهنا . پی . تبلیغات . تجربه . پک . تردستی . ترین . تصاویر . تعمیرات . توپ . توسط . تجربیدبیرستان . حرفه‌ای . حضرت امام راحل(ره) و خدمتگزاری " با دلی آرام و قلبی مطمئن و رو . جذاب . جنون . ثبت . جادویی . خانگی . خدمت به مردم در پرتو مسئولیت پذیری، از منظر رهبری بنابر عقیده ا . خدمت رسانى .
 

>> بازدید امروز: 186
>> بازدید دیروز: 216
>> مجموع بازدیدها: 538932
» درباره من «

نمونه سوالات متوسطه کلیه رشته ها

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» پیوندهای روزانه «

زعفرون
ܓ❥استخدام, اشتغال, کسب درآمد ܓ❥
سی شاپ
فروشگاه دی شاپ
یوزرنیم پسورد nod 32
خوداشتغالی, طرح اقتصادی زودبازده, استخدامی
سوالات کارشناسی ارشد
محبوبترین ها
مهشاپ
بازی و نرم افزار موبایل [42]
جک [65]
مقاله [68]
روانشناسی [101]
مشاوره [75]
جورواجور [47]
[آرشیو(21)]

» آرشیو مطالب «
هفته اول مهر87
هفته دوم مهر87
هفته سوم مهر87
هفته چهارم مهر87
هفته اول آبان87
هفته ادوم آبان87
هفته سوم آبان87
هفته چهارم آبان 87
هفته اول آذر 87
هفته دوم آذر
هفته سوم آذر87
هفته چهارم آذر87
هفته اول دی87
هفته دوم دی87
هفته سوم دی87
هفته چهارم دی87
هفته اول بهمن 87
هفته دوم بهمن 87
هفته سوم بهمن 87
هفته چهارم بهمن 87
هفته اول اسفند87
هفته دوم اسفند87
هفته سوم اسفند87
هفته چهارم اسفند87
هفته اول فروردین88
هفته دوم فروردین88
هفته سوم فروردین88
هفته چهارم فروردین88
هفته اول اردیبهشت88
هفته دوم اردیبهشت88
هفته سوم اردیبهشت88
هفته چهارم اردیبهشت88
هفته اول خرداد 88
هفته دوم خرداد 88
هفته سوم خرداد 88
هفته چهارم خرداد 88
هفته اول تیر 87
هفته دوم تیر 87
هفته سوم تیر 87
هفته چهارم تیر 87
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
دانلود نرم افزار و بازی
افسانه جومونگ
گزارش تصویری عاشورا
افسانه جومونگ

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
گل باغ آشنایی
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
عاشق آسمونی
آخرالزمان و منتظران ظهور
تکنولوژی با طعم دوستی
نذر آقا
آنلاین گلچین
ای نام توبهترین سر آغاز
لنگه کفش
اسپایکا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
فروشگاه بیستِ بیست
سلطان شادمهرعقیلی...احسان عطارتبادکان
● بندیر ●
دیار عاشقان
تغییر مطلوب
%% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
****شهرستان بجنورد****
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
شعر انتظار ( مهدیانه )
یادداشتها و برداشتها
سارا احمدی
جهاد ادامه دارد...
پرنسس زیبایی
ما تا آخرایستاده ایم
ناز آهو
بانوی پایتخت
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام

دوستی و دوست یابی
قصرماشین
توشه آخرت
مهر 84
کامپیوتر و لوازم جانبی و نرم افزار آموزش
دلتنگی های مـــــــــــــــن
دستگاه پاپ کورن ساز
ست سارافون ودامن شلواری نیلوف
عمو همه چی دان
مکاشفه مسیح
فتو بلاگ
راه های و فواید و تاثیر و روحیه ... خدمتگذاری
سوالات کارشناسی ارشد 91 , 92
سرود عرش
مقالات مشاوره و روانشناسی و اختلالات روانی و رفتاری
تبادل نظر
وای ندیدید شما ا!!!!!!!

اسرائیل کودک کش، اسرائیل بچه کش، اسرائیل آدم کش، اسرائیل تروریست
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند)
چرا اینجوری؟
وبلاگ مرزداران عشق * ایران *
عاشورای سرخ،انتظارسبز
عدالت جویان نسل بیدار
خبرهای اسبفروشان
کودکان استثنایی
جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32- Kaspersky - Avira
یوزر آنتی ویروس و مسابقات تبیان و راسخون و قرآنی
زورخانه باباعلی
شناختی
روان شناسی کودکان استثنایی
مهدویت
نور الهی
مذهب عشق
پایگاه اطلاعاتی و کاربردی شایگان
روان شناسی و اتیسم
حب الحسین اجننی
*آوای ققنوس *
یاسوج عــــشقـــــولـــــک
تعقل و تفکر
شب مهتابی
منتظر بیداری
کتابخانه دیجیتال روانشناسی
جنبش قطره سرگشته
حـــــکــــمــــت آ بــــــــاد
کتاب الکترونیکی
کشکول
روان شناسی
آپدیت جدیدترین یوزر پسورد آنتی ویروس nod32
سرزمین انتظار
عکس متحرک و انیمیشن حیوانات گیاهان کودکان بالن گوشی پرندگان
روبان اصفهانی(اموزش رایگان قدم به قدم هنرهای دستی باعکس)
کودک هشتاد و هشت علی زارع
عوامل پیشرفت ،راه‌های پیشرفت و موانع پیشرفت چیست ؟ عکس جالب
تنها
سایه ی همیشگی من
کوهنوردی
به نام خدا
افکارسادات افغانستان
اگه احمدی نژاد 50 کیلو وزن داره 45 کیلوش جیگره
طوفان در پرانتز
عکس بازیگران ، پیامک ، دانلود بازی نرم افزار ، کد متفاوت ، مقاله
پرسش مهر 10
هوای بارانی
خدمات اینترنتی و حراج نرم افزار
نرم افزارهای تخصصی و موبایل و نرم افزارهای آموزشی تخصصی و موبایل
لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن
پارس دانلود
سوپر لینکستان لیندا
هر چی که بخواهی هست
مقالات اختلالات رفتاری و روانی...
اختلالات و مشکلات جنسی
اقاقیای من
سوپر لینک خشگل دختر
میعادگاه
عکس لود
همه چی هست؟!!!!
خفن سرا
عکس و پیامک و دانلود بازی و نرم افزار
فروشگاه کتب روانشناسی، اسلامی، ایران شناسی وسیستم عامل
لوازم خانگی و اثاثیه منزل و لوازم آشپزی
یا امیر المؤمنین
کتاب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه، شعر، داستان
دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواره، زیورآلات
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری،
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
فروشگاه نرم افزارهای گرافیکی و سرگرمی و بازی
نرم افزارهای میکس مونتاژ و آموزشی میکس مونتاژ
پوشاک & تی شرت دخترانه پسرانه استین کوتاه و بلند & ژاکت
دانشمندی برای تمام فصول
مسیح اندیمشک
سکوت نیمه شب
کالای بیستِ بیست در فروشگاه بیست وای بیست
کوچک های بزرگ
دختر و پسر ها فراموش نکنند اینجا مرکز عکس های جدید ودانلوده
سریال افسانه جومونگ
ماهیان آکواریمی
چی داری؟ عکس ....
مشکلات زندگی جنسی آیا در زندگیتان ؟؟؟؟
پیچیدگی سکوت
متفاوت
حدیث نفس
یادداشت های یه آسمونی
هر چی دوس داری اسمشو بذار
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
رنگارنگ
دلتنگی.تنهایی.مهربونی
لینک باکس
منتظران دل شکسته
شهید محمدهادی جاودانی (کمیل)
آخرین خبرها last news
اس ام اس عاشقانه اس ام اس سرکاری - sms love - smsi.parsiblog
روح .راه .ارامش
::::: نـو ر و ز :::::
سلام محب برمحبان حسین ع
دنیا به روایت یوسف
پشت خطی
در سایه سار وحدت
جک،عکس،نرم افزار
گرانبهاترین کالا در گرانترین فروشگاه، بهترین خرید بهترین یادگاری
فرهنگی هنری، عکس، مدل لباس، مانتو، ژاکت، سارافون دخترانه و زنانه
عدل
سوالات کنکور دکتری
شاید تو باشی...
دلمه پیچ, دستگاه دلمه پیچ Dolmer
هسته گیر آلبالو
دل خوش
قالب بستنی ساز کودک
فروش دستگاه دلمه پیچ, فروش دستگاه دولمه پیچ
روان شناسی
آموزش شنا در خانه
هایپرمارکت
گلچین اینترنتی

» صفحات اختصاصی «

» وضعیت من در یاهو «
یــــاهـو
» طراح قالب «